ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 24-5-1940

80 χρόνια πριν στην «Κ» 24-5-1940

ΠΡΟΕΛΑΣΗ: Εκ των χθεσινών συντόμων ανακοινώσεων του κ. Ουίνστον Τσώρτσιλ εις την αγγλικήν Βουλήν, εγνώσθη ότι η γερμανική προώθησις προς την Μάγχην επέτυχεν ουσιαστικώς του σκοπού της και γερμανικαί τεθωρακισμέναι δυνάμεις κατώρθωσαν να φθάσουν μέχρι Βουλώνης, νοτιοδυτικώς του Καλαί και της περιοχής αυτού τούτου του Καλαί και ότι σκληραί μάχαι διεξάγονται πέριξ της Βουλώνης και εντός της [φωτ: Γάλλοι αιχμάλωτοι στη Βουλώνη]. Παραλλήλως ανηγγέλθη η κατοχή της Αμπεβίλ υπό των Γερμανών οπότε δύναται να λεχθή ότι οι Γερμανοί κατώρθωσαν να φθάσουν εις τας ακτάς της Μάγχης, αποκόψαντες την εν Νοτίω Βελγίω και Βορείω Γαλλία συμμαχικήν στρατιάν. Αι δυνάμεις αυταί, εάν η κατοχή των παρακτίων πόλεων και περιοχών υπό των Γερμανών σταθεροποιηθή, δύνανται να θεωρηθούν ως οριστικώς κυκλωθείσαι, η σωτηρία των δε θα εξαρτηθή αφ’ ενός μεν εκ της προπαρασκευαζομένης γαλλικής αντεπιθέσεως επί της γραμμής του Σομ κατά των γερμανικών θέσεων και εκ της ικανότητος αντιστάσεως της κυκλωθείσης στρατιάς.

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ: […] εις την πόλιν Ατλάντα της πολιτείας Γεωργίας, συνελήφθη άτομον ομιλούν με τόνον ισχυρώς γερμανικόν, επί του οποίου ευρέθησαν οδικοί χάρται ως και σχεδιάγραμμα επί των αγωγών φυσικού αερίου και των σιδηροδρομικών γραμμών. […] Κατά άλλο τηλεγράφημα εκ Μπουένος Αϋρες, συνελήφθη εις Παράνα ως ύποπτος Γερμανός αξιωματικός, επί του οποίου ευρέθησαν φωτογραφίαι και σχέδια των εγκαταστάσεων των στρατώνων, αεροπορικών βάσεων, λιμένων και οδών.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Οι μετακινούμενοι εντός του ελληνικού εδάφους αλλογενείς αλλοδαποί υποχρεούνται να γνωστοποιούν τούτο αυτοπροσώπως εις την αστυνομικήν αρχήν του τόπου διαμονής των, καθώς και εις την αστυνομικήν αρχήν του τόπου μεταβάσεώς των. Η γνωστοποίησις θα γίνεται εντός 24 ωρών.