ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 28-5-1940

80 χρoνια πριν… 28-5-1940

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: […]  ότι καθ’ α επισήμως ανεκοινώθη, τίθεται εις εφαρμογήν το μέτρον της απαγορεύσεως της κυκλοφορίας εις όλην την περιοχήν του Γιβραλτάρ από της 23.30΄ μέχρι της 5.30΄ πρωινής. Εκτός των στρατιωτικών και των ναυτικών, εις ουδένα άλλον θα επιτρέπεται να κυκλοφορή εις οιοδήποτε σημείο της περιοχής κατά το ως άνω χρονικόν διάστημα. Το μέτρο αυτό ελήφθη και διά την Μάλταν. Ο εν Μάλτα ευρισκόμενος πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών παρεκάλεσε τους εν τη νήσω ευρισκομένους Αμερικανούς να αναχωρήσουν όσο το δυνατόν ταχύτερον.

«ΑΜΕΡΙΚΗ»: Κατά τον προσεχή Ιούνιον, το μεγαλύτερον υπερωκεάνειον των Ηνωμένων Πολιτειών «Αμερική» θα εκτελέση τας πρώτας δοκιμάς. Εχει εκτόπισμα 30.000 τόννων, είναι δηλαδή κατά πολύ μικρότερον της «Νορμανδίας» και της «Βασιλίσσης Μαίρης». Παρά την «μικρότητά» της, η «Αμερική» θα είναι η πολυτελεστέρα των πλωτών πόλεων, διά την ναυπήγησιν της οποίας απητήθησαν δύο έτη και δύο δισεκατομμύρια δραχμών. Εχει μήκος 216 μέτρων. Διά την εξυπηρέτησίν της απαιτείται πλήρωμα 640 ανδρών, δύναται δε να μεταφέρη 1.200 επιβάτας εν πάση ανέσει.