ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 3-6-1940

ΠΥΡΕΤΩΔΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Ο κ. Φρεντ Σμιθ, γενικός γραμματεύς της ενώσεως μηχανικών της μεγαλυτέρας και ισχυροτέρας εργατικής οργανώσεως της πολεμικής βιομηχανίας […] εδήλωσε: «Θα συζητήσωμεν μετά των εργοδοτών το ζήτημα της εισαγωγής των γυναικών εις την πολεμικήν βιομηχανίαν. Δεν πρόκειται να προβάλωμεν κανέν εμπόδιον. Αντιλαμβανόμεθα την σοβαρότητα του προβλήματος της παραγωγής, και είμεθα πρόθυμοι να καταβάλωμεν πάσαν προσπάθειαν, όπως άλλωστε το εξεδηλώσαμεν ήδη, παρεκκλίνοντες από την μέχρι τούδε εφαρμοζομένην τακτικήν μας εις το ζήτημα της εργασίας. Συμφωνούμεν απολύτως ότι πρέπει να απορροφηθούν οι άνεργοι οιασδήποτε βιομηχανίας, και νομίζομεν ότι πρέπει να απορροφηθούν ούτοι προ των γυναικών. Αντιλαμβανόμεθα ποια είναι πράγματι τα εθνικά συμφέροντα και πιστεύομεν ότι την ιδίαν γνώμην έχουν και οι εργοδόται.

ΤΕΧΝΗ: Μέσα στον πυρετό του πρώτου πολέμου, πριν ακόμη απλωθή η γαλήνη της σιγής στον βρυχηθμό των πυροβόλων, η Τέχνη –ποίηση, πεζός λόγος, ζωγραφική, μουσική- ένοιωσε τον αέρα της παραφροσύνης να της θωπεύη το φαλακρό κεφάλι… Η κόμη της είχε μαδηθή στο αίμα και τ’ ωραίο της χαμόγελο έμοιαζε πικρός μορφασμός. Ομως άνθεξε στη δοκιμασία (Αιμ. Χουρμούζιος).