ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 11-6-1940

80-chronia-prin-amp-8230-11-6-1940-2382560

ΣΥΜΠΑΘΕΙΑΙ: Ο Πρόεδρος Ρούζβελτ εξεφώνησεν εις το Πανεπιστήμιον της Βιργινίας τον αναμενόμενον λόγον του, εις τον οποίον ετόνισεν ότι αι Ηνωμέναι Πολιτείαι θα παραχωρήσουν τους υλικούς των πόρους εις αγωνιζομένους κατά της βίας. «Ο λαός και η κυβέρνησις των Ηνωμένων Πολιτειών βλέπουν μετά μεγίστης και σοβαρωτάτης ανησυχίας την απόφασιν της ιταλικής κυβερνήσεως όπως αρχίση εχθροπραξίας. Αι συμπάθειαι των Αμερικανικών Δημοκρατιών ευρίσκονται με το μέρος των Εθνών εκείνων τα οποία προσφέρουν το αίμα των εναντίον των θεοτήτων της βίας και του μίσους».

ΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΕΜΟΥ: […] «Πολεμισταί της ξηράς, της θαλάσσης και του αέρος. Μελανοχίτωνες της επαναστάσεως και των Λεγεώνων. Ανδρες και γυναίκες της Ιταλίας, της Αυτοκρατορίας και του Βασιλείου της Αλβανίας ακούσατε όλοι με προσοχήν. […] Εδηλώσαμεν ήδη εις τους πρεσβευτάς της Αγγλίας και της Γαλλίας ότι κηρύττομεν τον πόλεμον εναντίον των χωρών των. Κατερχόμεθα εις πόλεμον εναντίον των πλουτοκρατικών και αντιδραστικών Δημοκρατιών της Δύσεως, αι οποίαι ανέκαθεν παρημπόδισαν την πρόοδον και υπενόμευσαν αυτήν την ύπαρξιν του ιταλικού λαού» [Μουσολίνι].