ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 11-7-1940

NAYMAΧΙΑ: Η μεταξύ των αγγλικών και ιταλικών ναυτικών δυνάμεων διεξαχθείσα ναυμαχία εις την Μεσόγειον περιγράφεται υπό του γενικού αρχηγού του αγγλικού στόλου της Μεσογείου ως «απογοητευτική δράσις». Τούτο οφείλεται εις το γεγονός ότι ο αγγλικός στόλος δεν έσχε την ευκαιρίαν να συμπεριφερθή αποτελεσματικώς προς τον εχθρόν εν μια εκ του σύνεγγυς ναυμαχία. Ο ιταλικός στόλος κατεδιώχθη πράγματι έως ότου τα πλοία μας έφθασαν εν όψει της ιταλικής ξηράς, δυστυχώς όμως δεν κατέστη δυνατόν να τον φθάσουν πριν κατορθώση να τεθή υπό την προστασίαν των επακτίων πυροβολείων. […] Ιταλικόν ανακοινωθέν, εκδοθέν σήμερον, παραδέχεται ότι εν ιταλικόν πολεμικόν εβλήθη. […] Δεν υπάρχουν απώλειαι μεταξύ των αγγλικών πλοίων, των μετασχόντων εις την χθεσινήν ναυμαχίαν.

ΑΠΟΡΙΑ: Αναγνώστης μάς αποστέλλει τιμοκατάλογον ενός από τα λεγόμενα «εξοχικά κέντρα». Αι αφάνταστοι τιμαί –45 δραχμαί μία μερίς κρέατος, 23 δραχμαί μία μερίς χόρτων βουτύρου– φυσικόν είναι να προκαλούν εντύπωσιν· προκαλούν, όμως, και την απορίαν πώς υπάρχουν εις την πόλιν αυτήν άνθρωποι οι οποίοι, εις εποχήν οικονομιών, διά να δειπνήσουν δαπανούν περί τας εκατόν πεντήκοντα δραχμάς έκαστος.