ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 14-7-1940

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: […] Την τρίτην ημέραν της γερμανικής κατοχής οι Παρισινοί είχαν προσαρμοσθή εντελώς εις την νέαν κατάστασιν […]. Δεκαπέντε ημέρας, δέκα ημέρας προ της καταλήψεως της πόλεως, δεν παρελείψαμεν να εξάρωμεν την ηρεμίαν, την ψυχραιμίαν, το θάρρος του πληθυσμού. […] Η στάσις των Γερμανών στρατιωτών διέλυσε και τας τελευταίας ανησυχίας των. Πράγματι, οι Γερμανοί δεν επέδειξαν το αλαζονικόν ύφος το οποίον θα επερίμενε κανείς από νικητάς. […] Το ένα κατόπιν του άλλου, τα καταστήματα ήρχισαν να ανοίγουν. Εις τα πεζοδρόμια των καφενείων, οι πελάται ημπορούσαν να πάρουν το ορεκτικόν των. Εις τα εστιατόρια αι μερίδες του κρέατος ήσαν όπως και προ του πολέμου. Ολοι οι περιορισμοί είχαν καταργηθή.

ΔΕΛΤΙΑ: Το υφυπουργείον της Αγορανομίας δι’ ανακοινώσεώς του παρακαλεί όπως διαφυλαχθούν τα διανεμηθέντα δελτία τροφίμων. Εφιστώμεν την προσοχήν των αναγνωστών μας εις την παράκλησιν αυτήν της αγορανομικής αρχής. Διότι, εάν αύριον κριθή ότι πρέπει να εφαρμοσθή η διά των διανεμηθέντων δελτίων προμήθεια των τροφίμων, θα προκληθούν δυσάρεστοι ανωμαλίαι εις εκείνους εκ των οικογενειαρχών, οι οποίοι θα τα έχουν τυχόν απολέσει.