ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 15-7-1940

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Μόλις του 1939 εξερράγη ο πόλεμος, όλα τα τμήματα της Αυτοκρατορίας με μίαν μόνον εξαίρεσιν –την Νότιον Ιρλανδίαν– εκηρύχθησαν αλληλέγγυα προς την μητρόπολιν και προσέφεραν άνδρας και χρήμα διά τον κοινόν αγώνα. […] Εις τον Καναδάν, όπως και εις την Αυστραλίαν, όταν ετέθη ενώπιον της Βουλής το ζήτημα της εισόδου εις τον πόλεμον παρά το πλευρόν της Μεγάλης Βρεταννίας, η απόφασις υπήρξε ομόφωνος. Εις όλην την χώραν υπήρξαν ελάχιστοι εκείνοι οι οποίοι υπεστήριξαν ότι ο Καναδάς ώφειλε να παραμείνη ουδέτερος ή να περιορίση την συνδρομήν του εις την αποστολήν εθελοντών [φωτ. Καναδοί στρατιώτες].

ΒΑΛΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗ: […] Με την είσοδον των σοβιετικών στρατευμάτων εις τα Βαλτικά κράτη, μία νέα περίοδος ήρχισεν διά την ιστορίαν της Εσθονίας, της Λεττονίας και της Λιθουανίας [φωτ.]. Αι κυβερνήσεις των χωρών αυτών, αι οποίαι είχον δικτατορικάς τάσεις, αντικατεστάθησαν υπό νέων τοιούτων.

ΟΙΚΟΚΥΡΙΚΑ: Πληροφορούμεθα ότι ο υπουργός της Υγιεινής κ. Κριμπάς απεφάσισε την ευρυτάτην επέκτασιν του θεσμού των αγροτικών οικοκυρικών σχολών ιδία εις την Μακεδονίαν και Θράκην.