ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 24-7-1940

ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΒΑΝΑΣ: «Αι αμερικανικαί Δημοκρατίαι θα θεωρήσουν πάσαν μεταβίβασιν κυριαρχίας ή απλήν απόπειραν προς τούτο, ή δικαιοδοσίας, ή κατοχής, ή συμφερόντων, ή ελέγχου επί κτήσεων ευρωπαϊκών εν τω δυτικώ ημισφαιρίω προς άλλο μη αμερικανικόν κράτος, ως εχθρικήν ενέργειαν στρεφομένην κατά της ειρήνης, της ασφαλείας και της πολιτικής ανεξαρτησίας. […] Εις ην περίπτωσιν κρίνουν αναγκαίαν ενέργειαν διά την προστασίαν περιοχών ανηκουσών εις μη αμερικανικόν κράτος, αύτη δεν θα σημαίνη την επιδίωξιν εδαφικής μεγεθύνσεως εκ μέρους οιασδήποτε εξ αυτών. Αντιθέτως […] θα επιστρέψουν εις τους αρχικούς των κυρίους τας κτήσεις αυτάς όταν δεν θα πρόκειται να διακυβευθή η ασφάλεια των αμερικανικών κρατών ή και θα αναγνωρίσουν ενδεχομένως την ανεξαρτησίαν των περιοχών τούτων αν δημιουργήσουν ιδίας κυβερνήσεις».

ΙΝΔΙΑ: […] χιλιάδες νεοσυλλέκτων κατατάσσονται εις τον ινδικόν στρατόν ως εμπροσθοφυλακή του εξ 1.000.000 στρατού τον οποίον θα παρατάξουν αι Ινδίαι εναντίον της απειλής της ασφαλείας των.

ΔΟΝΤΙΑ: Ο αθηναϊκός δρόμος είναι πλήρης απροόπτων. Εις την οδόν Αθηνάς, λ.χ. Ολίγον εντεύθεν της Δημαρχίας αναγιγνώσκει κανείς εις ευμεγέθη πινακίδα: «Αγοράζονται κοσμήματα και δόντια!» Και δόντια, μάλιστα. Βεβαίως χρυσά.