ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 5-8-1940

ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Επειτα από τρεις μήνας γερμανικής κατοχής, ο επισκεπτόμενος την Ολλανδίαν, ματαίως θα αναζητήση τα ίχνη του πολέμου. Από το παράθυρον της αμαξοστοιχίας θα ίδη, όπως κατά τους παλαιούς καλούς καιρούς, ήρεμα πράσινα λειβάδια, αγελάδας που βόσκουν εις αυτά, χωρικούς με τας γραφικάς στολάς των και εις τας πόλεις, τώρα όπως και πριν, τον μισόν πληθυσμόν κυκλοφορούντα με ποδήλατον: ο άλλος μισός κάθεται […] χαζεύων εις τας εξόδους των σιδηροδρομικών σταθμών ή ατενίζων τον μολυβένιον ουρανόν.

4Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Ουδέποτε ο εορτασμός της 4ης Αυγούστου είχε προσλάβει χαρακτήρα τόσον επιβλητικόν εις ειλικρίνειαν και σεμνότητα όσον κατά την χθεσινήν ωραιοτάτην καλοκαιρινήν ημέραν. Συμφώνως προς την εκφρασθείσαν επιθυμίαν του Αρχηγού της Κυβερνήσεως κ. Ιωάννου Μεταξά, ο εφετεινός πανηγυρισμός έμεινεν εντός των ορίων εκείνων που επιβάλλουν αι τραγικαί στιγμαί τας οποίας διέρχονται τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη. Και επειδή ακριβώς εδόθη εις την χθεσινήν ημέραν ο συγκρατημένος αυτός τόνος, κατεφάνησαν ακόμη περισσότερον ο άδολος ενθουσιασμός και η βαθυτάτη αφοσίωσις με την οποίαν ο ελληνικός Λαός περιβάλλει την Εθνικήν Κυβέρνησιν και το Αρχηγόν της Ιωάννην Μεταξάν.