ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 6-8-1940

ΜΑΚΙΧΑΡΑ: Ο εις εκ των δύο συλληφθέντων την Παρασκευήν Ιαπώνων επιχειρηματιών Σατορού Μακιχάρα [διευθυντής της Mitsubishi] απελύθη εκ των φυλακών Πρίκστον σήμερον και επανήλθεν εις την εν Λονδίνω κατοικίαν του. Η υπόθεσις του Μακιχάρα εξητάσθη μετά προσοχής υπό του υπουργού των Εσωτερικών, όστις κατέληξεν εις το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν στοιχεία δικαιολογούντα την περαιτέρω κράτησίν του. Εκπρόσωπος της ιαπωνικής πρεσβείας εδήλωσεν ότι αι εξηγήσεις τας οποίας ο Χάλιφαξ είχε παράσχει διά τας ενεργηθείσας συλλήψεις Ιαπώνων, δεν θεωρούνται ικανοποιητικαί υπό του Ιάπωνος πρεσβευτού. Εντούτοις –προσέθεσεν– ελπίζεται ότι θα εξευρεθή ευχάριστος λύσις του ζητήματος […].

ΕΜΒΛΗΜΑ: Ο στρατηγός Ντε Γκωλλ καθιέρωσεν ως έμβλημα των υπ’ αυτόν δυνάμεων, εκτός της γαλλικής σημαίας, τον Ερυθρόν Σταυρόν της Λωρραίνης, όστις ήτο έμβλημα της Ζαν Ντ’ Αρκ.

ΣΤΑΦΙΔΑ: Η ένωσις των Αγγλων εισαγωγέων σταφίδος […] αγγέλλει ότι η αγγλική κυβέρνησις απεφάσισε να μη προβή εις περαιτέρω αγοράς σταφίδος από την παλαιάν εσοδείαν. Θα αγοράση, όμως, την νέαν εσοδείαν, υπό την προϋπόθεσιν ότι θα καταστή δυνατόν να κανονισθή ο τρόπος φορτώσεως. Και διά τον διακανονισμόν τούτον υπάρχουν πολλαί καλαί προβλέψεις.