ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 8-8-1940

ΕΛΓΙΝΕΙΑ: Πληροφορίαι αναφέρουν ότι τα Ελγίνεια μάρμαρα, τα περίφημα γλυπτά της μετόπης του Παρθενώνος, το ωραιότερον κληροδότημα της αρχαίας ελληνικής τέχνης, ταξιδεύουν ανά τας θαλάσσας. […] Η αγγλική κυβέρνησις διά να τα προφυλάξη από αεροπορικάς επιθέσεις τα απέστειλεν ομού με άλλους αρχαιολογικούς θησαυρούς εις τον Καναδάν.

ΔΙΚΕΣ ΒΙΣΥ: Το Ρώυτερ πληροφορείται εκ Ριόν, ένθα άρχονται αι συνεδριάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου διά τους υπευθύνους του πολέμου, ότι δεν υπάρχει επί του παρόντος επίσημος κατάλογος κατηγορουμένων. Θα υποβληθούν εις ανάκρισιν οι κ.κ. Νταλαντιέ, Μαντέλ, Καμπενκί και Ντελμπός. Ο κ. Μαντέλ [φωτ.] είναι ο μόνος εκ των ως άνω τεσσάρων όστις διατελεί υπό αυστηράν φυλάκισιν και θ’ αποτελέση ίσως το κεντρικόν πρόσωπον της δίκης. Ο κ. Μαντέλ ουδέποτε απέκρυψε το γεγονός ότι είναι Εβραίος, κατά δε τον Δεκέμβριον του 1938 ηρνήθη να παραστή εις την επίσημον υποδοχήν την γενομένην εις τα Ηλύσια προς τιμήν του φον Ρίμπεντροπ, όστις είχεν ακριβώς υπογράψει τότε το σύμφωνον αιωνίας ειρήνης μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας.