ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 12-8-1940

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: «Ενώ ο λέβης της γαλλικής Ινδοκίνας βράζει, υπάρχει εις την Ιαπωνίαν πολιτικόν κόμμα το οποίον εδήλωσεν ότι η Ιαπωνία θα έπρεπε να καταλάβη την γαλλικήν αυτήν κτήσιν διά να εγγυηθή το καθεστώς της. Η κυβέρνησις επέδωσεν εις τον εν Τόκιο Γάλλον πρεσβευτήν προειδοποίησιν της οποίας το ύφος είναι μάλλον αυστηρόν. Τα πολιτικά κόμματα λαμβάνουν επίσης σοβαράς αποφάσεις εν σχέσει με τας υπέρ του Τσαγκ-Κάι-Σεκ ενεργείας της Ινδοκίνας και αξίζει να σημειωθή ιδιαιτέρως ότι το ζήτημα της εκ μέρους της Ιαπωνίας εγγυήσεως της γαλλικής Ινδοκίνας, συζητείται ευρέως εις την χώραν ταύτην. Το ιερόν έργον της ανοικοδομήσεως μιας νέας τάξεως πραγμάτων εις την Ανατολικήν Ασίαν, δεν δύναται να πραγματοποιηθή με θαύματα. Πρέπει να πραγματοποιηθή με την εκ μέρους της Ιαπωνίας επίδειξιν της πραγματικής της δυνάμεως» [Ιαπωνική εφημερίδα].

ΑΛΜΑ: Προοδεύομεν: Λόγω ζωηράς επιβατικής κινήσεως χθες Κυριακήν, προσετέθη έκτακτον εναέριον δρομολόγιον Αθηνών-Ηρακλείου. Προ ολίγων μόλις ετών η σκέψις της εντός ολίγων δεκάδων λεπτών μεταβάσεως από της πρωτευούσης εις την Κρήτην θα εθεωρείτο τόλμη φαντασίας. Σήμερον το γεγονός δεν μας προκαλεί μεγάλην εντύπωσιν.