ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 23-8-1940

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ: Θλιβερόν τέλος: αι τάξεις της αποδεκατίζονται […], η συνέλευσις δεν συνέρχεται πλέον, το Συμβούλιον σιωπά, ο γενικός γραμματεύς, επί του οποίου, εν ελλείψει αυτών, συνεκεντρούντο αι εξουσίαι, παρητήθη, εις το μέγαρον της Γενεύης μερικοί ανώτεροι υπάλληλοι συγκεντρώνουν τους φακέλλους […]. Οταν έλθη η ώρα να γίνη απολογισμός των σφαλμάτων που διέπραξεν η Κ.Τ.Ε. και των σφαλμάτων που διεπράχθησαν εναντίον της, οι δύο δίσκοι του ζυγού θα υπερφορτωθούν. Η Κ.Τ.Ε. αποθνήσκει διότι την ημέραν του βαπτίσματός της ο ανάδοχός της Ουίλσων, αποδοκιμασθείς από τον λαόν του, την εγκατέλειπεν. Αποθνήσκει, διότι την έκαμαν ένα διεθνές πολιτικόν δικαστήριον, στερούμενον πάσης υλικής δυνάμεως διά να επιβάλλη την εκτέλεσιν των αποφάσεών της και ούτω συνεκέντρωσεν εναντίον της πείσμονα μίση έναντι των οποίων παρέμενεν ανίσχυρος. Αποθνήσκει διότι πάρα πολύ συχνά, αι συσκέψεις της, οι λόγοι και αι «αποφάσεις» επείχον θέσιν πράξεων. Αποθνήσκει διότι πολύ νέαν ακόμη την εφόρτωσαν με φορτίον πάρα πολύ βαρύ διά τους αδυνάτους ώμους της.

ΜΑΓΧΗ: Το Ρώυτερ μεταδίδει ότι γερμανικά πυροβόλα, εγκατεστημένα επί των γαλλικών ακτών, έβαλον σήμερον κατά αγγλικής νηοπομπής, η οποία διήρχετο διά του στενού της Μάγχης. Τούτο συνέβη διά πρώτην φοράν από της ενάρξεως του πολέμου.

ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ: Υπό του υπουργείου της Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως συνεστήθη φιλανθρωπικόν ίδρυμα υπό την επωνυμίαν «Σχολή Ελληνίδων Παιδοκόμων». Σκοπός της σχολής είναι η μόρφωσις παιδοκόμων ικανών προς περιποίησιν, πνευματικήν και ηθικήν ανάπτυξιν νηπίων 2 έως 6 ετών. Εις την σχολήν θα φοιτούν επί διετίαν άποροι νεανίδες (κατά προτίμησιν ορφαναί) ηλικίας 16-25 ετών.