ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 28-8-1940

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ: H διεύθυνσις των Γαλλικών Ταχυδρομείων ανεκοίνωσεν ότι τα ταχυδρομικά γραφεία δεν θα δέχωνται του λοιπού αλληλογραφίαν και δέματα προοριζόμενα διά πόλεις και χωρία της κατεχομένης υπό των Γερμανών Γαλλίας. Αι επιστολαί, εφ’ όσον φέρουν την διεύθυνσιν του αποστολέως, θα επιστρέφωνται προς αυτούς. Η γερμανική διοίκησις δεν επιτρέπει την επικοινωνίαν μεταξύ των κατεχομένων και μη κατεχομένων γαλλικών εδαφών.

ΣΥΝΘΗΜΑ: Ο στρατηγός Ντε Γκωλλ εδήλωσεν ότι η απόφασις του λαού της [γαλλικής] αποικίας του Τσαντ [να ταχθεί με το μέρος του] είναι το σύνθημα διά την εξέγερσιν ολόκληρου του γαλλικού λαού. Ο στρατηγός προσέθεσεν: «Εχω λόγους να πιστεύω ότι το παράδειγμά του θ’ ακολουθήσουν και άλλοι».

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ: Το Στέφανι πληροφορείται εκ Βουδαπέστης ότι, κατ’ επίσημον ανακοινωθέν, την πρωίαν, ολίγον προ της 11ης ώρας, υπεράνω του Μπρέσεν εν ρουμανικόν αεροπλάνον επροξένησε ζημίας εις ουγγρικόν βομβαρδιστικόν, εκτελούν ασκήσεις και το υπεχρέωσε να προσγειωθή. Ο πιλότος του αεροπλάνου ετραυματίσθη. Μετά την επίθεσιν, το ρουμανικόν αεροπλάνον απεμακρύνθη με κατεύθυνσιν προς ανατολάς.