ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 10-9-1940

ΣΦΟΔΡΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ: ΛΟΝΔΙΝΟΝ – Αι γενόμεναι την παρελθούσαν νύκτα από αέρος επιθέσεις διεξήχθησαν υπό εχθρικών αεροπλάνων, δρώντων κατά το πλείστον μεμονωμένως. Τα αεροπλάνα αυτά υπολογίζονται εις 150. Το κοινόν ησθάνθη προφανώς ποιαν τινα δυσανασχέτησιν διά την έκτασιν της δράσεως της αντιαεροπορικής αμύνης και των βρεταννικών καταδιωκτικών διαρκουσών των νυκτερινών επιθέσεων τόσον του Σαββάτου όσον και της Κυριακής. Τονίζεται ότι η αντιαεροπορική άμυνα έδρα καθ’ όλην την διάρκειαν αμφοτέρων των νυκτών, προσπαθούσα ν’ ανεύρη διά των δεσμών των ακτίνων των προβολέων τα γερμανικά αεροπλάνα, δεδομένου ότι –ως τονίζεται– είναι εκτάκτως δύσκολον εις τα αντιαεροπορικά πυροβόλα να εύρουν τον στόχον εάν προηγουμένως ούτος δεν φωτισθή από τους προβολείς.
 
ΕΙΣΦΟΡΑ: Η εισφορά των ευπόρων μαθητών διά τα Συσσίτια των απόρων συναδέλφων, 30 δραχμαί ετησίως, είναι μικρά εν αντιθέσει προς τον σκοπόν διά τον οποίον αύτη προορίζεται και ο οποίος είναι μεγάλος. Εις τας οδηγίας, λοιπόν, τας οποίας έδωσε το υπουργείον της Παιδείας προς τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς διά την ανελλιπή είσπραξιν της εισφοράς προσθέτομεν και την ιδικήν μας προς τους ευπόρους γονείς σύστασιν.