ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 15-9-1940

80-chronia-prin-15-9-1940-561079660

ΣΙΔΗΡΑ ΦΡΟΥΡΑ: Διά διατάγματος η Σιδηρά Φρουρά καθίσταται οργάνωσις του Κράτους, από της αύριον δε η Ρουμανία θα είναι ολόκληρος «Ρουμανία της Σιδηράς Φρουράς». Ταυτοχρόνως κατηρτίσθη σήμερον την εσπέραν η νέα ρουμανική κυβέρνησις ως εξής: Στρατηγός Αντωνέσκου: Πρωθυπουργός. Χόρια Σίμα, αρχηγός της Σιδηράς Φρουράς, Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως.
 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Η κίνησις εις την Διεθνή Εκθεσιν υπήρξε κατά την εβδομάδα ταύτην εξαιρετικώς ζωηρά τόσον εις το κεφάλαιον της συμπληρώσεως του έργου των μονίμων εγκαταστάσεων όσον και εις το αφορών την οργάνωσιν της εφετεινής περιόδου. Γενικός είναι ο οργασμός προς όλας τας κατευθύνσεις εις την οικοδομικήν εργασίαν, εις την κατασκευήν της μεγαλοπρεπούς εισόδου, εις την επίστρωσιν, εις τον εξωραϊσμόν του χώρου. Εργάται, τεχνίται, ειδικοί ηλεκτρολόγοι, κηπουροί, διακοσμηταί, όλοι οι παράγοντες ευρίσκονται επί τόπου εις ακατάπαυστον δραστηριότητα ημέραν και νύκτα διά να ολοκληρώσουν το έργον μέχρι της 22ας τρέχοντος. Κατά τας κρίσεις των αρμοδίων, οι Θεσσαλονικείς και οι ξένοι θα ευρεθούν προ ενός θαύματος. […] Η συμμετοχή, παρά το γεγονός του πολέμου και την αντιξοότητα των περιστάσεων, προμηνύεται η πλέον ικανοποιητική.