ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 20 – 9 – 1940

ΡΙΜΠΕΝΤΡΟΠ ΣΤΗ ΡΩΜΗ: «Ολαι αι συναντήσεις των Δυνάμεων του Αξονος εμπνέονται πάντοτε από επιθετικόν πνεύμα, όπερ αποτελεί το κύριον χαρακτηριστικόν της γερμανοϊταλικής συνεργασίας. Ο παρακολουθών την ιστορίαν, των γερμανοϊταλικών συναντήσεων γνωρίζει εκ πείρας ότι τας ειλικρινείς μεταξύ των δύο χωρών συνομιλίας ακολουθεί αμέσως κοινή δράσις». Ποια θα είναι η δράσις εις την παρούσαν περίπτωσιν, η καλώς πληροφορημένη εφημερίς του Εσσεν υποδηλοί διά των ακολούθων παρατηρήσεων: «Ο επισκοπών την σημερινήν κατάστασιν πρέπει να είναι απολύτως πεπεισμένος ότι κοινή αποφασιστική δράσις διά του συνόλου των δυνάμεων των δύο συμμάχων κρατών θα εκδηλωθή συντόμως προς οριστικήν επίλυσιν των εκκρεμών προβλημάτων. Οταν ο ενάντιος της Αγγλίας αγών […] αχθή εις ταχύ πέρας διά της συγκεντρώσεως των γερμανικών και ιταλικών δυνάμεων εις μίαν υπερτάτην προσπάθειαν, όταν επέλθη η αναπότρεπτος πλέον κατάρρευσις της Αγγλικής Αυτοκρατορίας, θ’ ανακύψουν κεφαλαιώδη προβλήματα, ως η αναδιοργάνωσις της Ευρώπης και του κόσμου ολοκλήρου, άτινα δέον να τύχωσιν αμέσου επιλύσεως».
 
ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΤΙΚΟ: Το Ρώυτερ πληροφορείται ότι τα υπουργεία των Στρατιωτικών και των Ναυτικών των Ηνωμένων Πολιτειών επέτρεψαν την πώλησιν εις το εξωτερικόν [Φ. στη Βρετανία] αεροπλάνου με τέσσερας κινητήρας, το οποίον χαρακτηρίζεται ως βομβαρδιστικό μεγάλης ακτίνας δράσεως.
 
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΓΑΠΗ: Η απόφασις περί οργανώσεως εορτής της Νεολαίας η οποία ωνομάσθη «Εορτή των Ενόπλων Δυνάμεων», πρέπει να μη παρέλθη απαρατήρητος. Πρόκειται, συμφώνως προς την σχετικήν ανακοίνωσιν, περί εορτασμού αποσκοπούντος εις την εκδήλωσιν της αμοιβαίας αγάπης ενόπλων δυνάμεων και Νεολαίας. Διά να ομιλήσωμεν δε πλέον συγκεκριμένως πρέπει να παρατηρήσωμεν ότι εφ’ όσον η Νεολαία αποτελεί τον προθάλαμον της στρατιωτικής αγωγής, αναγκαίον είναι τα παιδιά μας να προσεγγίσουν ψυχικώς όσον το δυνατόν περισσότερον προς τους στρατιώτας.