ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 26-9-1940

ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ-ΦΑΝΤΑΣΜΑ: […] ένα αεροπλάνον ημπορεί να πετάξη δίχως πιλότον, διευθυνόμενον από του εδάφους διά ερτζιανών κυμάτων. Οι Αμερικανοί ετελειοποίησαν το αεροπλάνον-φάντασμα, εφοδιάσαντες αυτό με φωτοηλεκτρικόν κύτταρον, δηλαδή ηλεκτρικόν οφθαλμόν ο οποίος «βλέπει» την γην και αποτυπώνει αυτομάτως ό,τι διακρίνει. Ο οφθαλμός εκπέμπει συνεχώς ηλεκτρομαγνητικά κύματα, τα οποία μετατρεπόμενα εις φωτεινά κύματα υπό ειδικού δέκτου, επιτρέπουν να παρακολουθή κανείς επί οθόνης ευρισκομένης εις απόστασιν χιλιομέτρων παν ό,τι περιλαμβάνεται εις το οπτικόν του πεδίον.
 
ΑΞΟΝΑΣ: […] κατά πληροφορίας, η Ιαπωνία με τον ισχυρόν αυτής στόλον […] θα εγκαταλείψη τον ρόλον της «μη εμπολέμου φίλης των δυνάμεων του Αξονος» και θα προσχωρήση απολύτως εις αυτάς.
 
ΕΛΛΕΙΨΗ: Δεν υπάρχουν πεντηκοντάλεπτα… Δεν είναι δυνατόν να αποκτήσωμεν λόγω του πολέμου… Δεν εξυπηρετείται, όμως, εν τω μεταξύ ο κόσμος των επιβατών των τροχιοδρόμων και αντεγκλήσεις μεταξύ του κοινού και των εισπρακτόρων είναι πλέον ή συχναί. Διά τούτο, προτείνει αναγνώστης, θα ήτο μία διευκολυντική λύσις εάν η Εταιρία Μεταφορών απεφάσιζε την έκδοσιν δελτίων των είκοσι, πεντήκοντα και εκατόν διαδρομών των 2.50 δρχ. […] η Εταιρία έχει την πρόθεσιν να εξυπηρετήση το κοινόν;