ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 7-10-1940

ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ: Αι γαλλικαί αεροπορικαί επιδρομαί […] απέδειξαν διά μίαν ακόμη φοράν ότι παρ’ όλας τας τελειοποιήσεις των πολεμικών μέσων, το φρούριον είναι εις θέσιν να αποκρούη τας εχθρικάς πιέσεις. […] Αι επίσημοι εκθέσεις βεβαιούν ότι τα στρατιωτικά έργα και τα οχυρώματά του απεδείχθησαν ανθεκτικά εις τας βόμβας. Μόνον ολίγαι ασήμαντοι αποθήκαι, αι οποίαι ευρίσκοντο υπεράνω του εδάφους, κατεστράφησαν. Αι αποθήκαι πυρομαχικών και βενζίνης καθώς και τα αντλιοστάσια παρέμειναν άθικτα. […] «Εάν ο Βράχος λόγω των συγχρόνων πολεμικών όπλων δεν είναι όπως άλλοτε απόρθητος, πάντως δύναται να αντιτάξη μακράς διαρκείας άμυναν εναντίον οιασδήποτε επιθέσεως».
 
ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ: Εις τον σημερινόν πόλεμον κυριαρχεί το αεροπλάνον. Αι κατά θάλασσαν επιχειρήσεις προσέλαβον χαρακτήρα εντελώς διάφορον από εκείνον του 1914-1918.
 
ΣΥΜΒΑΣΗ: Μεταξύ των εκπροσώπων των εργατών και του Σωματείου Καταστηματαρχών Βαφείων – Καθαριστηρίων Αθηνών – Πειραιώς υπεγράφη συλλογική σύμβασις εργασίας και τα κατώτατα όρια ημερομισθίων των εργαζομένων εις βαφεία, καθαριστήρια, σιδηρωτήρια (μηχανών) γυναικών ως ακολούθως: Μαθητευόμεναι νεοπροσλαμβανόμεναι ηλικίας άνω των 14 ετών και μέχρι 16 θα λαμβάνουν ημερομίσθιον όχι κατώτερον των 25 δραχμών, άνω των 16 και μέχρι 18 ετών δραχ. 33, άνω δε του έτους τούτου δραχ. 40.