ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 11-10-1940

ΠΡΑΞΗ ΕΧΘΡΟΤΗΤΟΣ: Παρά τας παρασχεθείσας εξηγήσεις ότι η μετάκλησις των εν Ρώμη και Βερολίνω Αμερικανών πρεσβευτών [φωτ. με τον πρόεδρο Ρούζβελτ] δεν έχει την έννοιαν ανακλήσεως, έγκυροι πληροφορίαι βεβαιούν ότι το μέτρον τούτο ισοδυναμεί προς σαφή ανάκλησιν. Πράγματι σχετική ανακοίνωσις του αμερικανικού υπουργείου των Εξωτερικών της Βασιγκτώνος αναφέρει ότι ο εν Βερολίνω Αμερικανός επιτετραμμένος δεν πρόκειται πλέον να επιστρέψη εις την θέσιν του, υπενθυμίζεται δε ότι ο τακτικός πρεσβευτής των Ηνωμ. Πολιτειών ανεκλήθη εκ Βερολίνου από του 1938 εις ένδειξιν διαμαρτυρίας διά τους διωγμούς κατά των Εβραίων. Οσον αφορά τον εν Ρώμη πρεσβευτήν των Ην. Πολιτειών, ούτος ευρίσκεται ήδη εις Βασιγκτώνα. […] Οι ενταύθα πολιτικοί κύκλοι σχολιάζοντες της ανάκλησιν των εν Βερολίνω και Ρώμη πρεσβευτών θεωρούν τούτο ως την πρώτην επίσημον πράξιν εχθρότητος των Ηνωμ. Πολιτειών προς τον Αξονα.
 
ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΗ: Η νέα ηπειρωτική οικονομία [σύμφωνα με Ιταλό υπουργό] ήτις θα καθιερωθή υπό της Γερμανίας και της Ιταλίας μετά τα μελλούσας να επέλθουν «γεωγραφικάς διαρρυθμίσεις» θα είναι οικονομία συντεχνιακή, ομοία δηλαδή με εκείνην ήτις εισήχθη και εφηρμόσθη επιτυχώς εν Γερμανία και Ιταλία.
 
ΝΕΑ «ΕΛΛΗ»: Η ομόθυμος εκδηλωθείσα επιθυμία του λαού όπως συμβάλη εις την απόκτησιν μιας νέας «Ελλης», μεγαλυτέρας και ισχυροτέρας της απολεσθείσης, ημπορεί να εύρη τρόπον πραγματοποιήσεως. Εχομεν το Λαχείον του Στόλου. Αι εκ του Λαχείου τούτου πρόσοδοι μεγάλως συνέβαλον κατά το παρελθόν εις την απόκτησιν πολεμικών πλοίων. […] Αλλά ο λόγος της προτιμήσεώς του παρά του κοινού είναι άλλος – σπουδαιότερος: το ότι μας παρέχει ένα τρόπον να διοχετεύσωμεν εις το Πολεμικόν μας Ναυτικόν την υλικήν συμβολήν μας διά την απόκτησιν της νέας «Ελλης».