ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 24-10-1940

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ: Οι κ.κ. Χίτλερ και Ρίμπεντροπ συνηντήθησαν εις τι σημείον των γαλλοϊσπανικών συνόρων μετά του αρχηγού του ισπανικού κράτους στρατηγού Φράνκο και του υπουργού των Εξωτερικών κ. Σεράνο Σούνερ. […]. Ο συνεργάτης του πρακτορείου Ρώυτερ γράφει: «[…] Ο κ. Χίτλερ πιθανόν να υπολογίζη ότι ο στρατηγός Φράνκο, κολακευόμενος εκ της επισκέψεώς του ταύτης, θα παρασυρθή να εγκαταλείψη την πολιτικήν της μη αναμίξεως, την οποίαν ηκολούθησε μέχρι τούδε ως συμφερωτέραν διά τα πραγματικά συμφέροντα της Ισπανίας. Διά να επιτύχη τούτο ο Χίτλερ εγκατέλειψε την συνήθη του μέθοδον της προσκλήσεως ενώπιόν του των αρχηγών άλλων κρατών και διεκινδύνευσε το γόητρόν του, το οποίον θα θιγή βεβαίως, εάν πλήρης επιτυχία δεν στέψη το μακρόν του ταξίδιον».
 
ΣΕΒΑΛΙΕ: Εις τας Κάννας, ο γνωστός καλλιτέχνης Μωρίς Σεβαλιέ ετραγούδησε διά πρώτην φοράν από της εποχής της ανακωχής, σημειώσας θριαμβευτικήν επιτυχίαν. Το πρόγραμμά του περιελάμβανε και ένα τραγούδι αφιερωμένον εις τον στρατάρχην Πεταίν. Το ακροατήριον τον κατεχηροκρότησε και του εζήτησε να τραγουδήση το παλαιόν δημοφιλές τραγουδάκι «Βαλεντίνα». Ο Σεβαλιέ όμως ηρνήθη.