ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 30-10-2020

ΣΧΕΔΙΟ: «Διότι ήθελε και αυτός [Γκράτσι] και η Κυβέρνησίς του να μας αποκοιμήσουν. Ηθελαν να ησυχάζωμεν, να μην ευρισκώμεθα εν χαλαρά επιφυλακή και, ένα πρωί, εις τας τρεις, να εισβάλουν αυτοί, να μείνωμεν ημείς ενεοί και κατάπληκτοι και να φθάσουν αυτοί εν ριπή οφθαλμού εις τα Ιωάννινα. Αυτό ήτο το δολοφονικόν, το άτιμον σχέδιον και αυτή ήτο η κατά βάθος μωρά και ανόητος και εις βάρος της αξιοπρεπείας πράξις των. Διότι μετά όλα αυτά τα σχέδια και τας αθλιότητας και τας σκηνοθεσίας και τας ατιμίας, έπρεπε να εισβάλουν, έπρεπε να είναι σήμερον με τα μηχανοκίνητα άρματά των, με τα αεροπλάνα των, με τους αλεξιπτωτιστάς των –έχουν πολλούς και η φαιδρά ιστορία λέγει ότι έχουν και δέκα παραστάτας διά να τους ρίπτουν–, με τους στρατούς των, έπρεπε να είχον καταλάβη την Ηπειρον. Και κατέλαβον… – Αλλ’ επί δύο ήδη εικοσιτετράωρα η Ελληνική αλκή τούς σταματά αδρανείς εις τα σύνορα» [Γ.Α. Βλάχος].
 
ΜΕΤΡΑ: Ελήφθησαν μέτρα διά την διασφάλισιν των αρχείων – ιδίως των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Επίσης μέτρα ελήφθησαν και διά την διαφύλαξιν των αρχαιοτήτων.