80 χρoνια πριν… 5-11-1940

51" χρόνος ανάγνωσης

ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ: Επείγοντα τηλεγραφήματα του απεσταλμένου του πρακτορείου Ρώυτερ αγγέλλουν ότι […] τα ελληνικά στρατεύματα έχουν αναλάβη επίθεσιν εις τον νότιον τομέα του μετώπου από 48 ωρών και προελαύνουν εντός του αλβανικού εδάφους. Κατ’ άλλας πληροφορίας εκ Βελιγραδίου, αι ελληνικαί δυνάμεις κατέλαβον την Βιγλίτσαν και βομβαρδίζουν σφοδρώς την Κορυτσάν εκ των δεσποζόντων αυτής υψωμάτων. […] Κατ’ άλλας πληροφορίας, οι Ιταλοί εξαπέλυσαν ευρείας εκτάσεως επίθεσιν εις το μέτωπον της Ηπείρου αλλ’ απεκρούσθησαν κατόπιν σθεναρωτάτης ελληνικής αντεπιθέσεως η οποία ανέτρεψεν εντελώς εις βάρος των Ιταλών την όλην επιχείρησιν.
 
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ: Εις τους Δωδεκανησίους επετράπη [από την ελληνική κυβέρνηση] να σχηματίσουν εθελοντικόν σώμα. Η εξαίρεσις και η τιμή είναι απολύτως δικαιολογημένη. Οι Δωδεκανήσιοι έχουν να πολεμήσουν διά την ελευθερίαν της ιδιαιτέρας των πατρίδος, διά την τιμήν των μητέρων των, των αδελφών των, διά την εκδίκησιν τόσων ετών δουλείας εις τον βάρβαρον δυνάστην. Και θα πολεμήσουν όχι απλώς με ενθουσιασμόν αλλά με λύσσαν.
 
ΔΕΡΜΑΤΑ: Καθορίζεται προσωρινώς η εκ μέρους των βυρσοδεψών παραγωγή επιξάνθων και λεπτών πελματοδερμάτων εξ ακατεργάστων και υπό κατεργασίαν δορών εντός των ορίων των στρατιωτικών αναγκών.