ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 6-11-1940

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΝ: Αι δηλώσεις του κ. Τσώρτσιλ και προ πάντων τα όσα ανέφερε περί της βοηθείας, την οποίαν θα παράσχη η Αγγλία εις την Ελλάδα, κατεχειροκροτήθησαν υπό των βουλευτών. Η εκδήλωσις αυτή προσδίδει ιδιάζουσαν σημασίαν εις την φράσιν του πρωθυπουργού, όστις είπεν ότι «θα πράξωμεν το καλύτερον διά την Ελλάδα» και αφήνει να εννοηθή ότι η έκτασις της βοηθείας δεν περιορίζεται εις τα στενά όρια μιας μόνον φράσεως, της οποίας η έννοια θα ηδύνατο να υποτιμηθή εις το εξωτερικόν. Η στάσις της Βουλής κατέστησε προφανές, όπως το ηννόει και ο πρωθυπουργός, ότι «το καλύτερον, το οποίον θα πράξη η Αγγλία διά την Ελλάδα» δεν είναι ότι θα περιορισθή εις αποβάσεις ή σποραδικούς βομβαρδισμούς αλλ’ ότι θα δοθή εις την Ελλάδα βοήθεια, επί τη βάσει συντονισμένου προγράμματος, μέχρι του ανωτάτου ορίου της αγγλικής ικανότητος [φωτ.].
 
ΚΑΘΗΚΟΝ: Θα το επαναλαμβάνωμεν καθ’ εκάστην: Κάθε πολίτης πληροφορούμενος ή αντιλαμβανομένος αντεθνικάς ενεργείας πρέπει να σπεύδη να τας καταγγέλλη αμέσως εις τας αρχάς. Αι αρχαί εγγυώνται απόλυτον εχεμύθειαν, ώστε ουδείς καταγγέλλων τοιαύτας ενεργείας πρόκειται να εκτεθή.