ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 8-11-1940

ΑΡΙΣΤΗ: Ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών μετέδωκε την ακόλουθον ανασκόπησιν: Η εξέλιξις των επιχειρήσεων εξακολουθεί να διαμορφούται πλέον ή ικανοποιητικώς διά τα ελληνικά στρατεύματα. Βάσει των πληροφοριών αι οποίαι συγκεντρούνται η εξέλιξις αύτη είναι πάντοτε αρίστη. Εις τον κεντρικόν τομέα συνεχίζεται η αιχμαλωσία των αποκεκομμένων Ιταλών [φωτ.] και πλήθος υλικού πολεμοφοδίων, όπλων, πολυβόλων και όλμων περιέρχεται εις χείρας των αποσπασμάτων μας τα οποία εκκαθαρίζουν το έδαφος από τους διασκορπισθέντας Ιταλούς της αποκλεισθείσης και διαλυθείσης φάλαγγος. […] Εις τον βόρειον τομέα η επιθετική κίνησις των στρατευμάτων μας συνεχίζεται επί τη βάσει της εφαρμοσθείσης τακτικής. Ο βομβαρδισμός εκ μέρους του ελληνικού πυροβολικού πραγματοποιεί τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Εάν εις τας πληροφορίας ταύτας προστεθή η ενίσχυσις των ελληνικών δυνάμεων η οποία καθημερινώς αυξάνει, κατόπιν της πρωτοφανούς επιτυχίας της επιστρατεύσεως, αντιλαμβάνεται ο καθείς ποία είναι η κατάστασις διά τον ελληνικόν στρατόν. Το ιταλικόν ανακοινωθέν αποφεύγει και σήμερον να ομιλήση περί των επιχειρήσεων ενώ αύται συνεχίζονται εφ’ ολοκλήρου του μετώπου και η μάχη εξακολουθεί αδιακόπως. Ουδεμίαν μνείαν επίσης κάμνει διά τον σφοδρόν βομβαρδισμόν των αλβανικών λιμένων, ενώ ομιλεί διά τα αεροπορικά κατορθώματα των Ιταλών – τους βομβαρδισμούς δηλαδή των αμάχων πληθυσμών.
 
ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ: […] άπαντες οι ιδιοκτήται ακινήτων εν τη ιταλική πρωτευούση υπεχρεώθησαν όπως μέχρι της 15ης Νοεμβρίου κατασκευάσουν υπόγεια καταφύγια. Εν περιπτώσει αμελίας των η Κυβέρνησις θα αναλαμβάνη την κατασκευήν των καταφυγίων τούτων δαπάναις των ιδιοκτητών.
 
ΕΚΚΛΗΣΗ: Οσα μάλλινα αποκόμματα έχετε από φορέματα ή επανωφόρια, οσονδήποτε μικρά και αν είναι, στείλετέ τα εις τον «Παρνασσόν» (Πλατείαν Γεωργίου Καρύτση), διά να κατεργασθούν και γίνουν κουβέρτες ζεστές διά τους γενναίους στρατιώτας μας.