ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 13-11-1940

ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΙ: Χθες, βρεταννικά αεροπλάνα ενήργησαν επιθέσεις εναντίον της βάσεως υποβρυχίων εις Λοριάν, εις Βρέστην, Σαιν Μπριέ και Σαιν Μαλό. Μεγάλη τρικυμία επεκράτει χθες την νύκτα εις το στενόν της Μάγχης και σφοδρός άνεμος έπνεε καθ’ όλην την ημέραν της σήμερον. Ελαφραί ζημίαι επροξενήθησαν λόγω της θαλασσοταραχής. Ως ανεκοινώθη, μετά τον χθεσινόν βομβαρδισμόν του Αμβούργου, ο δεύτερος αυτός γερμανικός λιμήν είναι σχεδόν εντελώς κατεστραμμένος και το γεγονός έχει ήδη γνωσθή εις όλην την Γερμανίαν. […] Εκτός των μέχρι τούδε γνωσθεισών καταστροφών των προκυμαιών, αποθηκών κ.λπ. […] σοβαράς ζημίας υπέστησαν και τα μεγάλα ναυπηγεία Μπλομ και Βος.
 
ΠΛΕΞΙΜΟ: Κάθε γυναίκα πλέκει και από ένα μάλλινον ένδυμα. Και κάθε σπίτι πλέκει πολλά. Μας λέγουν ότι η Νέα Σμύρνη μόνον θα ενδύση μίαν μεραρχία.
 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ: Εις το θέατρον Κοτοπούλη συνεχίζονται αι δοκιμαί της νέας πολεμικής επιθεωρήσεως η οποία θα αναβιβασθή προσεχώς. Η επιθεώρησις αυτή θα εκφύγη από τον συνηθισμένον τύπον επιθεωρήσεως διότι δεν θα υπάρχουν ούτε μπαλλέτα ούτε «ντιζέζ». Εις την έναρξιν και εις το τέλος εκάστης πράξεως θα εμφανίζεται όλος ο θίασος με την κ. Μαρίκαν επί κεφαλής.