ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 15-11-1940

ΜΟΛΟΤΩΦ: Καθ’ α μεταδίδεται […], ο κ. Μολότωφ ανεχώρησε σήμερον εκ της γερμανικής πρωτευούσης, αφού παρέμεινεν εκεί δύο ημέρας και έσχε δύο συνομιλίας με τον καγκελλάριον Χίτλερ. Εν σχέσει με τας συνομιλίας εξεδόθη εν Βερολίνω το εξής ανακοινωθέν: «Ανταλλαγή σκέψεων εγένετο εν ατμοσφαίρα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανοήσεως εφ’ όλων των ζητημάτων τα οποία ενδιαφέρουν από κοινού την Γερμανίαν και τα Σοβιέτ. Χθες την εσπέραν παρετέθη γεύμα εις την σοβιετικήν πρεσβείαν προς τιμήν του κ. Μολότωφ εις το οποίον παρεκάθησαν Γερμανοί και Ρώσσοι επίσημοι». Εις την εκδοθείσαν εν Μόσχα ανακοίνωσιν αναφέρονται απλώς τα εξής: «Την εσπέραν της Τετάρτης εγένετο η τελική συνομιλία μεταξύ Μολότωφ και Ρίμπεντροπ».
 
ΠΡΟΣ ΚΟΡΥΤΣΑ: Τα ελληνικά στρατεύματα, προελαύνοντα διά μέσου των ορεινών διαβάσεων, έχουν κυκλώσει την Κορυτσάν, δεν υπολείπεται δε παρά μόνον ένα μικρόν κενόν προς τα βορειοδυτικά, διά να συμπληρωθή ο κλοιός πέριξ της σημαντικωτάτης αυτής ιταλικής βάσεως εις τον βόρειον τομέα. Εις τον νότιον τομέα τα ελληνικά στρατεύματα, διαπεραιωθέντα εις την απέναντι όχθην του Καλαμά, απωθούν τους Ιταλούς πέραν των αλβανικών συνόρων. Επιτυχέσταται επίσης είναι αι επιχειρήσεις τας οποίας τα ελληνικά στρατεύματα διεξάγουν την στιγμήν ταύτην εις τον κεντρικόν τομέα της Πίνδου.
 
ΟΜΟΛΟΓΙΑΙ: Δύο ομολογίαι ήττης: Το άρθρον του κ. Γκάυντα ο οποίος βεβαιώνει –ειρήσθω, διά πρώτην φοράν– τον ιταλικόν λαόν ότι η χώρα του έχει να διεξαγάγη «σχεδόν αβοήθητος σκληρόν αγώνα κατά της μεγαλυτέρας δυνάμεως του κόσμου» και το ανακοινωθέν της ιταλικής Κυβερνήσεως όπου βεβαιούται ότι «εν μέρει» είναι ανακριβείς αι ανακοινώσεις του κ. Τσώρτσιλ διά την καταστροφήν του ιταλικού στόλου εις τον Τάραντα.