ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 17-11-1940

ΑΜΒΟΥΡΓΟ: […] |Την νύκτα της Παρασκευής προς το Σάββατον αγγλικά βομβαρδιστικά εξετέλεσαν επιδρομήν εις ευρείαν κλίμακα κατά του Αμβούργου της δευτέρας μεγάλης πόλεως της Γερμανίας. Ο βομβαρδισμός διήρκεσεν από των πρώτων εσπερινών ωρών μέχρι της χαραυγής. Τα αεροπλάνα έρριψαν βόμβας επί προκυμαιών, ναυπηγείων, δεξαμενών πετρελαίου, του σιδηροδρομικού σταθμού και των συγκοινωνιών. Αφ’ ης αι πρώται βόμβαι ερρίφθησαν επί των προκυμαιών, πυκναί στήλαι καπνού ανεπήδησαν. […] Πολλαί βόμβαι ερρίφθησαν κατά των δεξαμενών πετρελαίου και του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής της Αλτόνα. […] Αι γερμανικαί πληροφορίαι αναφέρουν ότι εβλήθησαν μόνον σχολεία και νοσοκομεία και ότι η πράξις αύτη θα τιμωρηθή.
 
ΔΑΒΑΚΗΣ: Πώς επολέμησεν ο πρώτος Ελλην συνταγματάρχης, ο κ. Κ. Δαβάκης και πώς συνεκράτησε τας πρώτας επιθέσεις των Ιταλών εις την Πίνδον διά να αντεπιτεθή κατόπιν και να συλλάβη τους πρώτους αιχμαλώτους; Με το μπαστούνι στο χέρι. Χωρίς όπλον, με μίαν οζώδη κερασέαν ηγωνίσθη ο ηρωικός συνταγματάρχης. Οι Ελληνες και ιδιαιτέρως οι Λάκωνες συμπολίται του δικαίως υπερηφανεύονται διά τον κ. Δαβάκην.
 
ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ: Καθ’ α ανακοινούται κατόπιν της τελευταίας κληθείσης κλάσεως, ο αριθμός των επιστρατευθέντων εν Αγγλία ανέρχεται εις 5 εκατομμύρια ανδρών.