ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 18-11-1940

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ: Φαλαγγίται και σκαπανείς της ΕΟΝ γνωρίζοντες αγγλικά, προθυμοποιούνται και κάμνουν τους διερμηνείς εις τους Αγγλους στρατιωτικούς. […] Οι Αγγλοι άλλως τε φιλοτιμούνται και μανθάνουν μερικάς λέξεις ελληνικάς διά να συνεννοούνται. Χθες το βράδυ μία ομάς Αγγλων εφώναζε κατενθουσιασμένη ότι «πέφτει το Κορύτσα». Ηθελαν να διαδηλώσουν την χαράν των διά την αναμενομένην κατάληψιν της Κορυτσάς.

ΔΙΛΗΜΜΑ: Εξαιρετικώς ενδιαφέρουσαι πληροφορίαι μεταδίδονται ενταύθα περί της πορείας των γαλλο-γερμανικών διαπραγματεύσεων και του αδιεξόδου εις το οποίον έχουν περιέλθη. Αι διαπραγματεύσεις προσέκρουσαν εις την άρνησιν του στρατάρχου Πεταίν όπως εμπλακή απροκαλύπτως εις αγώνα εναντίον της Αγγλίας. Αι δυνάμεις του Αξονος εζήτησαν την άνευ όρων παραχώρησιν των γαλλικών ναυτικών και αεροπορικών βάσεων ως και του στόλου, αλλ’ η κυβέρνησις του Βισσύ απήντησεν ότι την άμυναν και την κατάληψιν των βάσεων θα έδει να αναλάβουν οι στόλοι του Αξονος και ουχί ο γαλλικός διότι τούτο θα ήγε μοιραίως εις σύγκρουσιν μετά της Αγγλίας, πράγμα εις το οποίον επ’ ουδενί λόγω είναι δυνατόν να συγκατατεθή ο στρατάρχης Πεταίν.