ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 20-11-1940

ΧΙΤΛΕΡ – ΜΠΟΡΙΣ: Η Α.Μ. ο Βασιλεύς της Βουλγαρίας Βόρις […] έσχε την ευκαιρίαν να επισκεφθή την 17ην του μηνός τον καγκελλάριον Αδόλφον Χίτλερ. […] Είναι αμφίβολον εάν [η Γερμανία] θα θελήση να θέση την Βουλγαρίαν ενώπιον τελεσιγράφου διά την διάβασιν γερμανικών στρατευμάτων οσονδήποτε απελπιστική και αν είναι η ανάγκη του Μουσσολίνι διά βοήθειαν εις την εναντίον της Ελλάδος εκστρατείαν. Το ζήτημα της ελευθέρας διαβάσεως στρατευμάτων δημιουργεί πολύ σοβαρά ζητήματα όχι μόνον έναντι της Βουλγαρίας, αλλά και των γειτόνων της Γιουγκοσλαυΐας και Τουρκίας ως επίσης και της Σοβιετικής Ενώσεως.
 
ΣΥΣΤΑΣΗ: Δεν πρέπει αι κυρίαι μας να πλέκουν μάλλινες κουκούλες διά τους γενναίους πολεμιστάς μας. Διότι οι μάλλινες κουκούλες είναι επικίνδυνες διά την υγείαν των στρατιωτών μας. Η κουκούλα εφαρμόζεται πολύ καλά και τα αυτιά ανάβουν, όταν δε αφαιρεθή κατόπιν εκθέτει τα ώτα εις μυρίας παθήσεις. Εξ άλλου οι στρατιώται μας έχουν τα δίκωχά των τα οποία ξεκουμπώνουν και καλύπτουν τα αυτιά χωρίς να εφάπτωνται τελείως επ’ αυτών· τούτο δε είναι αρκετόν διά να τα διατηρή εις κανονικήν θερμοκρασίαν χωρίς να υπερθερμαίνωνται.