ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 21-11-1940

ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ: Η Ουγγαρία προσεχώρησεν εις το σύμφωνον Αξονος-Ιαπωνίας. Το σχετικόν πρωτοκόλλον υπεγράφη […] αφ’ ενός υπό των κ. Ρίμπεντροπ, Τσιάνο και Κουρούσου (πρεσβευτού της Ιαπωνίας εν Βερολίνω) και αφ’ ετέρου υπό του Ούγγρου υπουργού των Εξωτερικών κόμητος Τσάκυ. Το περί ου ο λόγος σύμφωνον είχε συναφθή και υπογραφή την 27ην Σεπτεμβρίου εν Βερολίνω μεταξύ Γερμανίας, Ιταλίας και Ιαπωνίας. […] Η ουγγρική κυβέρνησις δι’ επισήμου ανακοινώσεως εξηγεί τους λόγους διά τους οποίους προσεχώρησεν εις το σύμφωνον Αξονος-Ιαπωνίας, ως οφειλομένους εις την πολιτικήν την οποίαν ο Αξων ηκολούθησε κατά την τελευταίαν δεκαετίαν, προς επανόρθωσιν των αδικιών, αι οποίαι εγένοντο διά των μεταπολεμικών συνθηκών.
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ: «Εις την περιοχήν της Κορυτσάς τα στρατεύματά μας εσημείωσαν νέας σημαντικάς επιτυχίας. Υπερέβησαν την υψηλήν κορυφογραμμήν του ορεινού όγκου της Μοράβας και επροχώρησαν […]».
 
ΕΚΚΛΗΣΗ: Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος […] ποιείται έκκλησιν προς εκείνους οι οποίοι θα ήθελαν κατά το διάστημα του πολέμου τα παιδιά των να μοιράσουν το φαγητόν των και την οικογενειακήν των περίθαλψιν με ένα παιδί επιστρατευθέντος […] και τους παρακαλεί να το δηλώσουν εις τα Γραφεία της Αποστολικής Διακονίας.