ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 24-11-1940

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΒΙΣΥ: […] Καθ’ α μεταδίδει ο ανταποκριτής της εφημερίδος «Ελβετία» εν Βισύ, θα ορισθή προσεχώς η ημέρα της επιστροφής της γαλλικής κυβερνήσεως εις Παρισίους ή εις Βερσαλλίας [φωτ]. Ο αυτός ανταποκριτής, ισχυριζόμενος ότι αρύεται τας πληροφορίας του εξ επισήμου πηγής, προσθέτει ότι εις Βερσαλλίας έχουν επιταχθή δύο μέγαρα διά την εγκατάστασιν της κυβερνήσεως.
 
ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΜΑΧΟΥΣΑ: […] Ο πόλεμος τον οποίον δεν εκηρύξαμεν ημείς, θα συνεχισθή μέχρι του τέλους. Μέχρι της συντριβής του εχθρού ή μέχρι της ώρας που ο ιταλικός λαός θα ανανήψη και θα έλθη βοηθός και επίκουρος εις το απελευθερωτικόν έργον μας. […] Αλλως τε –και είπε λόγον μέγαν ο Ιω. Μεταξάς προχθές– η Ελλάς δεν μάχεται απλώς υπέρ εαυτής. Η Μοίρα τής επεφύλαξε να υψώση πρώτη αυτή την σημαίαν της ελευθερίας και της αξιοπρεπείας των λαών της Ευρώπης και διά μίαν ακόμη φοράν πρώτη η Ελλάς, προμαχούσα των ευρωπαϊκών λαών και των υπερτάτων αγαθών των, ηδυνήθη να σταματήση και να ανατρέψη την δύναμιν των συγχρόνων βαρβάρων – όπως προ χιλιάδων ετών οι Αθηναίοι εις τον Μαραθώνα…