80 χρόνια πριν στην «Κ» 29-11-1940

80 χρόνια πριν στην «Κ» 29-11-1940

1' 12" χρόνος ανάγνωσης

ΡΟΥΜΑΝΙΑ: Η ήδη βεβαρημένη εξ ηλεκτρισμού ατμόσφαιρα εν Ρουμανία θα διέλθη αύριον (σήμερον) διά νέας επικινδύνου δοκιμασίας, κατά την τελετήν του ενταφιασμού των λειψάνων του Κοντρεάνου [φωτ.]. Υπάρχουν φόβοι ότι οι Σιδηροφρουροί θα επωφεληθούν της παρουσιαζομένης ευκαιρίας όπως προβούν εις νέας αντεκδικήσεις εκκαθαρίζοντες και τους εναπομείναντας πολιτικούς ηγέτας, οι οποίοι ενδεχομένως θα αντέδρων εις τα σχέδιά των. Ο στρατηγός Αντωνέσκου θέλων να περισώση το γόητρόν του και την εξουσίαν συνάμα, συνεσκέφθη μετά των κυριωτέρων Σωματαρχών προς αποκατάστασιν της διασαλευθείσης τάξεως αλλ’ οι στρατιωτικοί ζητούν πρωτίστως την αυστηράν τιμωρίαν των ενεχομένων εις τας πολιτικάς δολοφονίας λεγεωναρίων. Δεν αποκλείεται, τελικώς, ο σημερινός πρωθυπουργός να προσφύγη εις τας υπηρεσίας του εν Ρουμανία ευρισκομένου γερμανικού στρατού. […] Αι ημιεπίσημοι γερμανικαί ανακοινώσεις αναφέρουν ότι οι εκτελεσθέντες πολιτικοί ήσαν υπεύθυνοι διά τον φόνον του Κοντρεάνου. Εν πάση περιπτώσει 60.000 Ρουμάνων παρηκολούθησαν σήμερον εν βαθυτάτη συγκινήσει την κηδείαν του αγρίως δολοφονηθέντος πρώην πρωθυπουργού Γιόργκα.
 
ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ: […] ο Γερμανός πρεσβευτής φον Πάπεν διαβεβαίωσεν την τουρκικήν κυβέρνησιν ότι η Γερμανία δεν σκοπεί να επιχειρήσει εκστρατείαν εις τα Βαλκάνια ούτε να επιτεθή κατά της Τουρκίας. Κατά τας ίδιας πληροφορίας, η Σοβιετική Ενωσις αντιτίθεται εις πάσαν περαιτέρω διατάραξιν της ειρήνης εν τοις Βαλκανίοις, η τοιαύτη δε στάσις της Ρωσσίας έσχε μεγάλην επίδρασιν επί της αποφάσεως αυτής της Γερμανίας.
 
ΠΕΙΡΑΤΙΚΟ: […] εν άγημα αποβιβασθέν εκ γερμανικού πειρατικού, το οποίον δρα εις την Καραϊβικήν, επεχείρησε να καταστρέψει την 28ην Ιουλίου ε.έ. τα μεγάλα διυλιστήρια πετρελαίου εις την ολλανδικήν νήσον Κιουρασσό, αλλ’ απεκρούσθη υπό των αγγλικών δυνάμεων.