ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 2-12-1940

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ: […] Τα ιταλικά στρατεύματα υποχωρούν κατά μήκος της οδού Ελβασάν και, καθ’ α ηγγέλθη, ετέθησαν ήδη μεταξύ δύο πυρών. Η καταδίωξις αυτών συνεχίζεται δραστηρίως υπό των Ελλήνων, οι οποίοι δεν παρέχουν εις τους Ιταλούς καιρόν όπως οργανώσουν νέας αμυντικάς θέσεις. Ενοπλοι και καλώς ωργανομέναι αλβανικαί ομάδες [φωτ.] τους αναμένουν, ως λέγεται, πλησίον του Ελβασάν, όπου οι Ιταλοί προφανώς θα έχουν να αντιμετωπίσουν και αλβανικήν αντίστασιν. Τα αλβανικά αυτά σώματα ήρχισαν ήδη δρώντα εις τα μετόπισθεν των ιταλικών γραμμών και το κίνημα προσλαμβάνει διαστάσεις λίαν επιφόβους διά τους Ιταλούς.
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Κατά τηλεγραφικήν ανακοίνωσιν εξ Αυστραλίας, η αυστραλιανή κυβέρνησις μετά την δωρεάν των 10.000 τόννων σίτου, προσεφέρθη ν’ αποστείλη εις την Ελλάδα, βοήθειαν εις τον αγώνα της, παντός είδους μάλλινα είδη, κουβέρτες στρατού, φανέλλες, κάλτσες, και έρια κατειργασμένα. Η αυστραλιανή κυβέρνησις προσθέτει ότι αναλαμβάνει εξ ιδίων και τα έξοδα της μεταφοράς.
 
ΤΟΡΠΙΛΙΣΜΟΣ: […] βρεταννική περιπολία τορπιλλακάτων επετέθη σήμερον την πρωίαν εις τα ανοικτά των ολλανδικών ακτών κατά μεγάλων γερμανικών πλοίων εφοδιασμού. Το γερμανικόν ατμόπλοιον «Σάντος», 5.940 τόννων, εξέπεμψε το σήμα του κινδύνου, αναφέρον ότι ετορπιλλίσθη.