80 χρoνια πριν… 4-12-1940

50" χρόνος ανάγνωσης

AΥΛΩΝΑΣ: Πληροφορούμεθα ότι κατά την εκ της επιδρομής εναντίον του Αυλώνος επιστροφήν του, ο αρχηγός του αγγλικού αεροπορικού σχηματισμού εδήλωσε τα εξής: «Επρόκειτο περί μιας των καλυτέρων μας επιδρομών. Λόγω της νεφώσεως υπεχρεώθημεν να κατέλθωμεν χαμηλά, όπου μας ανέμενον τα εχθρικά καταδιωκτικά. Δεν είχον τύχην όμως. Καθώς κατεδίωκον το εν εκ των κυμάτων εφόδου, έτερον κύμα επήλθε και έρριψε τας βόμβας του επί του στόχου. Διεκρίναμεν μεγάλην φλόγα, με υψηλήν στήλην μαύρου καπνού άνωθεν αυτής, εν μέσω μερικών κτιρίων. Εφαίνετο ως να είχομεν πλήξη κάτι το πολύ σημαντικόν. Ολαι αι βόμβαι μας εσημείωσαν ευστοχίαν».
 
«ΑΕΡΑ!»: Η πολεμική ιαχή των στρατιωτών μας «Αέρα!» διά πρώτην φοράν ηκούσθη εις τους βαλκανικούς πολέμους. Από της Ελασσόνος μέχρι του Κιλκίς οι άνδρες μας με την κραυγήν αυτήν εις τα χείλη ανέτρεψαν τον εχθρόν παντού όπου τον συνήντησαν. Προ του «Αέρα» όμως κατά την περίοδον του απελευθερωτικού Αγώνος μία άλλη κραυγή απετέλει την πολεμικήν ιαχήν των αγωνιστών. Εις το Μεσολόγγι οι ελεύθεροι πολιορκημένοι κατά την Εξοδον εκραύγαζον: «Α! Α! Απάνω τους, πάρτε τους!».

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT