ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 8-12-1940

ΒΟΗΘΕΙΑ: Το Ρώυτερ πληροφορείται εκ Βασιγκτώνος ότι ο Πρόεδρος Ρούζβελτ κατά την ανταλλαγήν τηλεγραφημάτων μετά της Α. Μ. του Βασιλέως των Ελλήνων Γεωργίου του Β΄ υπεσχέθη την εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών παροχήν βοηθείας εις την Ελλάδα. […] «Η Υμετέρα Μεγαλειότης γνωρίζει βεβαίως ότι καθιερωμένη πολιτική της Κυβερνήσεως των Ηνωμένων Πολιτειών είναι να επεκτείνη την βοήθειάν της προς τας κυβερνήσεις και τους λαούς εκείνους οίτινες αμύνονται κατά της εναντίον των επιθέσεως. Διαβεβαιώ την Υ. Μ. ότι λαμβάνονται ήδη μέτρα προς παροχήν τοιαύτης βοηθείας και εις την Ελλάδα, ήτις μετά τόσης ανδρείας υπερασπίζεται εαυτήν. Εις όλους τους ελευθέρους λαούς ενεποίησαν βαθείαν εντύπωσιν το θάρρος και η σταθερότης του ελληνικού έθνους».
 
ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ: Η Παναγία, η υβρισθείσα Παναγία της Τήνου, είναι αυτήν την στιγμήν εις την ψυχήν όλων των υπέρ Πατρίδος αγωνιζομένων, ο Στρατηγός, ο υπέρμαχος των ελληνικών όπλων. Η Παναγία, η Παναγία της Τήνου, σκέπει τους άνδρας μας, ευλογεί τας μάχας, οδηγεί εις τας ωραίας μας νίκας. Η Παναγία της Τήνου προσφέρει σήμερον όλα τα αφιερώματά της εις τον υπέρ όλων αγώνα.