ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 11-12-1940

ΝΤΙΝΟ ΓΚΡΑΝΤΙ: Οι αρμόδιοι ιταλικοί κύκλοι θεωρούν τον κόμητα Τσιάνο ως υπεύθυνον διά την στρατιωτικήν ήτταν της Ιταλίας εις την Αλβανίαν. Οι εν λόγω κύκλοι τονίζουν ότι ο κόμης Τσιάνο κακώς προπαρεσκεύασε την κατά της Ελλάδος εκστρατείαν αλλά και από στρατιωτικής απόψεως. Οι ιταλικοί διπλωματικοί κύκλοι του Βερολίνου θεωρούν ήδη την θέσιν του κόμητος Τσιάνο ως επισφαλή και πιστεύουν ότι τούτον θα διαδεχθή ο κόμης Γκράντι [φωτ.], άλλοτε υπουργός των Εξωτερικών και πρεσβευτής εις το Λονδίνον, θεωρούμενος ως αγγλόφιλος και αντίθετος προς την κάθοδον της Ιταλίας εις τον πόλεμον.
 
ΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ: Τα ξύλινα κουτιά που φέρουν την επιγραφήν «Το τσιγάρο του Στρατιώτου» θα έπρεπε να τοποθετηθούν κοντά εις κιόσκια που πωλούν τσιγάρα, ούτως ώστε όποιος θέλει να έχη την ευκολίαν, αγοράζων ένα πακέτο διά τον εαυτόν του, ν’ αγοράζη και ένα για το κουτί.
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: [Η Τράπεζα της Ελλάδος] κατέβαλεν εξ ιδίων της την αξίαν των αναθημάτων τα οποία το Ιερόν ίδρυμα της Ευαγγελιστρίας εχάρισεν εις τον Αγώνα. Και έτσι, τα αναθήματα επεστράφησαν εις την ιεράν εικόνα. Συγχαρητήρια, λοιπόν, εις την Τράπεζαν.