ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 13-12-1940

ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ: […] αι επιχειρήσεις εις την Δυτικήν Ερημον εξελίσσονται κατά τρόπον περίλαμπρον. Μέχρι τούδε συνελήφθησαν υπέρ τας 25.000 αιχμάλωτοι, απειράριθμον δε πολεμικόν υλικόν περιήλθεν εις χείρας των Αγγλων. Τα αγγλικά στρατεύματα καταδιώκουν συντόνως τους Ιταλούς προς δυσμάς. Ο στόλος και η αεροπορία βοηθούν τας κατά ξηράν επιχειρήσεις. Τα προκεχωρημένα τμήματα του αγγλικού στρατού ευρίσκονται εις συνεχή επαφήν μετά του υποχωρούντος προς δυσμάς εχθρού.
 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ: Ανορθούνται αι τρίχες της κεφαλής με όσα εξηκριβωμένα και αδιάψευστα καταγγέλλει η Κεντρική Δωδεκανησιακή Επιτροπή περί των μαρτυρίων εις τα οποία υποβάλλεται ο υπό την ιταλικήν δεσποτείαν ελληνικός πληθυσμός των Δωδεκανήσων και περί των αφορήτων συνθηκών υπό τας οποίας διαβιούν –αλλ’ η λέξις είναι ευφημισμός– οι αδικαιολογήτως συλληφθέντες και κρατούμενοι υπό των Ιταλών δημίων. Πάντες οι άρρενες από ηλικίας 18 έως 60 ετών, συνελήφθησαν και ερρίφθησαν εις ακαλύπτους τάφρους παρά τα ιταλικά στρατόπεδα και οι ζωντανοί αυτοί νεκροί κοιμούνται κατά γης επί εδάφους διαρκώς υγρού λόγω των ομβρίων υδάτων, τρέφονται με σεσηπότα ζυμαρικά και αυτά χορηγούμενα εις ποσότητας ανεπαρκείς, καθ’ ημέραν δε πλείστοι εκ των μαρτύρων αυτών αποθνήσκουν συνεπεία των αφορήτων κακώσεων και της πρωτοφανούς αθλιότητος εις την οποίαν έχουν καταδικασθή.
 
ΣΥΜΦΩΝΟ: […] η Νοτιοσλαυία συνήψεν σύμφωνον διαρκούς ειρήνης και αιώνιας φιλίας μετά της Ουγγαρίας. Το δεύτερον άρθρον του υπογραφέντος συμφώνου προβλέπει την προκαταρκτικήν συνεννόησιν των δύο κρατών εφ’ όλων των ζητημάτων τα οποία τα ενδιαφέρουν. […] Οι αγγλικοί διπλωματικοί κύκλοι σχολιάζοντες την σύναψιν του συμφώνου τονίζουν ότι δεν δύναται να αποδοθή εις τούτο 
η ερμηνεία της προσχωρήσεως της Νοτιοσλαυίας εις το τριμερές.