ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 25-12-1940

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ: Χθες… Χθες εις το σπίτι, εις την πόλιν, εις την καρδίαν κάτι άλλο, διάφορον, υψηλότερον, λεπτότερον από την χαράν, εκυριάρχει. […] Δύσκολα ημπορεί να περιγράψη κανείς πράγματα που ζη, που αποτελούν το κάθε του κύτταρον, την ζωήν του αυτήν την ιδίαν. Ελάτε σεις να μου πήτε, ποια ήσαν χθες τα συναισθήματά σας, οι εντυπώσεις σας, για ποιες μικρές ή μεγάλες απολαύσεις εκτύπησεν η καρδιά σας… Ενα είναι βέβαιον: όσοι έχουν τους δικούς των μακρυά στα υψόμετρα της Νεμέρσκας, στα Ακροκεραύνια, εκείθεν του Πογραδέτς, στις θάλασσες και στους ανέμους, άλλην σκέψιν δεν είχον, άλλον συλλογισμόν, άλλην ευχήν: Καλή τους ώρα! Μαζύ τους. Μονάχα μαζύ τους η σκέψις μας. Τίποτε άλλο δεν μας ενδιέφερε χθες. Εις τα ζαχαροπλαστεία επήγαμε διά να αγοράσωμεν τους κουραμπιέδες των, το κονιάκ, τα γλυκά τους. Εις τα ταχυδρομικά καταστήματα συνωθήθη η γρηούλα μητέρα με την αρραβωνιαστικιάν, το παιδί, η σύζυγος, διά να αποστείλουν το δέμα των.
 
ΣΗΜΑΙΑ: […] προ τινων ημερών ο Ιταλός πρόξενος Σεράνα έκαμε περίπατον επ’ αυτοκινήτου μέσω της πόλεως [Βηρυτός], είδε πολλούς διαβάτας να του μειδιούν και να τον χαιρετούν με ύψωσιν της χειρός. Το απροσδόκητον τούτο εξέπληξε τον Ιταλόν πρόξενον μέχρι της στιγμής καθ’ ην, κατελθών εκ του αυτοκινήτου του, είδε μίαν μεγάλην ελληνικήν σημαίαν χρωματισμένην εις τα όπισθεν του αυτοκινήτου.
 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ: Οι ηλεκτρικοί σιδηρόδρομοι απεφάσισαν όπως εις τους στρατευθέντας ή μέλλοντας να στρατευθούν υπαλλήλους των καταβάλλουν πλήρεις τας αποδοχάς των κατά το διάστημα του πολέμου. Επί πλέον κατά τας εορτάς θα χορηγηθή εκτός του συνήθους 13ου μισθού πεντακοσιόδραχμον δώρον εις τας συζύγους των στρατευμένων προσαυξανόμενον κατά 100 δρχ. δι’ έκαστον τέκνον.