ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 5-1-1941

«ΚΑΤΣΩΝΗΣ»: Το υπουργείον Ναυτικών ανακοινοί ότι περί ώραν 08.20΄ της 31/12/1940 το υποβρύχιον «Κατσώνης» υπό κυβερνήτην τον πλωτάρχην κ. Σπανίδην, περιπολούν εις την Αδριατικήν δέκα μίλλια νοτιοδυτικώς της άκρας Μέντερς, διέκρινεν εις απόστασιν δύο μιλλίων βορειοανατολικώς της θέσεώς του εχθρικόν βοηθητικόν πλοίον τύπου πετρελαιοφόρου εξωπλισμένον διά 2 πυροβόλων […] με επηρμένην την ιταλικήν πολεμικήν σημαίαν. Το πλοίον επείχε προς Αγιον Ιωάννην της Μεδούης. Αμέσως το υποβρύχιον εκινήθη προς επίθεσιν κατ’ αυτού. Μετ’ ολίγον δε έβαλε εναντίον του δύο τορπίλλας ας το εχθρικόν σκάφος απέφυγε μεταβαλόν πλεύσιν προς δυσμάς. Ο κυβερνήτης του υποβρυχίου αποφασισμένος οπωσδήποτε να προσβάλη εξετέλεσε ταχείαν ανάδυσιν μεθ’ ην επετέθη κεραυνοβόλως διά του πυροβόλου του εξ αποστάσεως 500 μέτρων. Μετ’ ολίγας βολάς το πλοίον ανεφλέγη και εν μέσω ισχυρών εκρήξεων, οφειλομένων εις το φορτίον υγρών καυσίμων και πυρομαχικών όπερ έφερε, κατεστράφη φερόμενον προς τας γιουγκοσλαυικάς ακτάς προς ας εξέπιπτεν υπό του πνέοντος ανέμου.
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αι τουρκικαί εφημερίδες ασχολούμεναι με την κατάστασιν θεωρούν ότι μία ένοπλος βοήθεια, παρεχομένη παρ’ αυτής [Τουρκίας] εις την Ιταλίαν εν Αλβανία, δύναται να επεκτείνη τον πόλεμον εις τα Βαλκάνια.