ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 6-1-1941

ΠΤΩΣΗ: […] η ισχυρώς ωχυρωμένη Μπάρντια έπεσεν εις χείρας των αυτοκρατορικών στρατευμάτων την 1.25 μ.μ. Ο λαός της αγγλικής πρωτευούσης συνεκρότησε το απόγευμα αυθορμήτους διαδηλώσεις πανηγυρίζων ενθουσιωδώς την πτώσιν της Μπάρντια. Αντικείμενον ζωηροτάτων επευφημιών υπήρξαν τα αυστραλιανά στρατεύματα, εις την δράσιν των οποίων οφείλεται κατά μέγα μέρος η τόσον σύντομος εξουδετέρωσις των οχυρών και η κατάληψις της πόλεως. Η επίθεσις κατά της πόλεως, μετά την κατάληψιν των οχυρών του νοτιοδυτικού τμήματος υπό των Αυστραλών, συνεχίσθη το Σάββατον και αυστραλιαναί περίπολοι κατώρθωσαν να εισέλθουν εντός της πόλεως, αφού εξεκαθάρισαν τους τελευταίους θύλακας αντιστάσεως.
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Δι’ υπογραφείσης διαταγής του υφυπουργού των Στρατιωτικών κ. Παπαδήμα, καλούνται διά την 14ην Ιανουαρίου οι έφεδροι ικανοί οπλίται (γεγυμνασμένοι και αγύμναστοι) εξ ολοκλήρου του κράτους, μη κληθέντες μέχρι σήμερον υπό τα όπλα, έχοντες δίπλωμα οδηγού αυτοκινήτων (μοτοσυκλεττών) του Υπουργείου Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων και των παρ’ αυτών εξαρτωμένων αρμοδίων υπηρεσιών εις οιοδήποτε όπλον ή σώμα και αν ανήκουν, από της κλάσεως 1925 και νεωτέρων.
 
ΜΠΕΡΞΟΝ: Αγγέλλεται εκ Βισύ ότι απέθανε σήμερον εις ηλικίαν 82 ετών ο παγκοσμίου φήμης ακαδημαϊκός και φιλόσοφος Ανρί Μπερξόν.