ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 10-01-1941

ΑΒΗΣΣΥΝΙΑ: Η επιθετική δράσις ενετάθη προς την Αβησσυνίαν. Φυλαί Αβησσυνών, υποστηριζόμεναι υπό αγγλικών αρμάτων μάχης και της αεροπορίας, κατέλαβον το οχυρόν Γκούμπα επί του Κυανού Νείλου προς δυσμάς της λίμνης Τάνα. Οι Ιταλοί φεύγοντες καταδιώκονται κατά πόδας. […] γίνονται σχέδια περί αγγλικής εισβολής εις την Αβησσυνίαν από την Γκούμπα, όπου τα αγγλικά και αυτοκρατορικά στρατεύματα παίζουν μέγαν ρόλον, καθώς και ο κλεφτοπόλεμος τον οποίον διεξάγουν τα αβησσυνιακά στρατεύματα. Η αρχή εγένετο ήδη. Οι Αβησσυνοί εξέβαλαν την ιταλικήν φρουράν από ένα φυλάκιον εις τα βορειοδυτικά και απειλούν σοβαρώς την υποχώρησίν της. Επειδή οι Ιταλοί δεν τολμούν να εγκαταστήσουν μικρά φυλάκια, είναι πολύ πιθανόν ότι πρόκειται περί της τύχης χιλιάδος και πλέον Ιταλών στρατιωτών. Αν αποκοπούν από τους Αβησσυνούς το αποτέλεσμα το οποίον θα έχη κυρίως σημασίαν δεν είναι ότι θα χαθούν οι στρατιώται. Μία τοιαύτη επιτυχία θα είναι σύνθημα και πρόσκλησις διά τους Αβησσυνούς όλης της χώρας να εξεγερθούν.
 
ΤΣΩΡΤΣΙΛ: «Δεν είναι υπερβολή –είπε– να ισχυρισθή κανείς ότι το μέλλον ολοκλήρου του κόσμου και αι ελπίδες αναπτύξεως πολιτισμού, βασιζομένου επί της χριστιανικής ηθικής, εξαρτώνται εκ των σχέσεων της Βρεταννικής Αυτοκρατορίας και των Ηνωμένων Πολιτειών».
 
ΠΡΟΟΔΟΣ: Η κατάστασις εις το αλβανικόν μέτωπον εξελίσσεται εξαιρετικώς ευνοϊκή διά τα όπλα μας. Το καθ’ εκάστην σεμνόν και μετριοπαθές ανακοινωθέν του Στρατηγείου μας ανέφερε χθες ότι συνελήφθησαν 300 αιχμάλωτοι και περιήλθεν εις χείρας μας άφθονον πολεμικόν υλικόν. Τούτο σημαίνει ότι αι θέσεις μας διαρκώς προωθούνται κατ’ αυτάς δε με ζωηρόν ρυθμόν. Αι απόπειραι ιταλικής αντιδράσεως απέτυχον οικτρώς μέχρι σημείου ώστε η αντίδρασις αυτή να παύση εξ ολοκλήρου.