ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 19-1-1941

ΚΕΝΕΝΤΙ: Τηλεγραφούν εκ Νέας Υόρκης ότι ο προ τινος αποσυρθείς εκ της πρεσβείας των Ηνωμ. Πολιτειών εν Λονδίνω κ. Ζοζέφ Κέννεντυ [φωτ.] ωμίλησεν απόψε από ραδιοφώνου, αποκαλέσας χυδαίαν την πολεμικήν, η οποία εγένετο κατ’ αυτού αφ’ ότου επέστρεψεν εκ Λονδίνου εις την χώραν του. Ο κ. Κέννεντυ υπενθύμισεν ότι όταν έφθασεν εις Αμερικήν εδήλωσεν ότι, ενώ αι Ηνωμέναι Πολιτείαι ηδύναντο και έπρεπε να μείνουν έξω του πολέμου, ώφειλον μ’ όλα ταύτα να παράσχουν εις την Αγγλίαν πάσαν δυνατήν βοήθειαν.
 
ΕΠΙΤΥΧΙΑ: Το υπουργείον των Ναυτικών ανακοινοί ότι την πρωΐαν της 29ης Δεκεμβρίου 1940 το υπό κυβερνήτην τον πλωτάρχην Μιχ. Χατζηκωνσταντήν υποβρύχιον «Πρωτεύς» κατέστρεψε έμφορτον το εχθρικόν μεταγωγικόν «Sardegna» («Σαρδηνία») εκτοπίσματος 11.500 τόννων, ανήκων εις εφοδιοπομπήν ισχυρώς προστατευομένην υπό πολεμικών πλοίων. Το υποβρύχιον μέχρις ώρας δεν επέστρεψεν εις την βάσιν του. […] Του τορπιλλισθέντος ιταλικού μεταγωγικού επέβαινον πολλαί εκατοντάδες αξιωματικών και οπλιτών εκ του συνολικού αριθμού των οκτώ χιλιάδων ανδρών οι οποίοι μετεκομίζοντο εις Αλβανίαν. Διά του ιδίου πλοίου μετεφέροντο εις την Αλβανίαν πολεμοφόδια διά τας ιταλικάς δυνάμεις.