ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 21-1-1941

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ: […] η τελετή της ορκωμοσίας του Προέδρου Ρούζβελτ εγένετο εν μεγαλοπρεπεί πομπή και εν μέσω χιλιάδων λαού, επευφημήσαντος ζωηρώς τον διά τρίτην φοράν εγκαθιδρυόμενον Πρόεδρον των Ηνωμένων Πολιτειών. Πριν ή μεταβή εις το Καπιτώλιον, όπως δώση τον νενομισμένον όρκον, ο Πρόεδρος Ρούζβελτ μετέβη μετά της οικογενείας του εις την εκκλησίαν, ένθα προσηυχήθη διά την παγκόσμιον ειρήνην και την άμυναν των αμερικανικών ελευθεριών. Εκατοντάδες χιλιάδων επισκεπτών, εξ όλων των μερών της χώρας, εξήλθον εις τας οδούς διά να παραστούν εις την τελετήν.
 
ΕΠΙΔΡΟΜΗ: Η εχθρική αεροπορία εβομβάρδισε τον Πειραιά, με αποτέλεσμα τον φόνον και τον τραυματισμόν ολίγων ατόμων εκ του αμάχου πληθυσμού και την κατάρρευσιν προσφυγικών τινων οικίσκων. Πληροφορίαι των αρμοδίων αστυνομικών αρχών φέρουν, ότι εκ των επιδραμόντων κατά του Πειραιώς αεροπλάνων εν κατέπεσεν εις την θάλασσαν παρά τας Φλέβας και έτερον δυτικώς του Σουνίου.
 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ: Το βασικόν πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο νέος Ιταλός αρχιστράτηγος [Καμπαλέρο] είναι να διατηρήση εις μεν το κεντρικόν και νότιον συγκρότημα την βάσιν του Αυλώνος, εις δε το βόρειον… τα πάντα. Διότι τα πάντα απειλούνται εκείθεν.