ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 22-1-1941

ΕΠΙΘΕΣΗ: Η μεγάλη βρεταννική επίθεσις κατά του Τομπρούκ εξαπελύθη τας πρωινάς ώρας της σήμερον, μετά δύο εβδομάδων επιμελή προπαρασκευήν και κατόπιν των ορμητικών επιδρομών, τας οποίας ενήργησεν η αγγλική αεροπορία εναντίον της πόλεως. Αι επιχειρήσεις εναντίον της μεγάλης αυτής ιταλικής βάσεως εξελίσσονται ικανοποιητικώς. […] Αι εκτυφλωτικαί αμμοθύελλαι, αι οποίαι εσάρωναν την έρημον σχεδόν διαρκώς καθ’ όλην την εβδομάδα, ήσαν εμπόδιον εις το τελικόν στάδιον των επιχειρήσεων. […] Ηδη, βελτιωθείσης πως της καταστάσεως, ο Στρατηγός Ουέιβελ έδωσε την αυγήν της σήμερον Τρίτης την διαταγήν της εφόδου. Η τύχη της πόλεως θεωρείται κριθείσα.
 
ΒΟΗΘΕΙΑ: Εν των πρώτων αποτελεσμάτων της συνομιλίας Χίτλερ-Μουσολίνι θα είναι πιθανώς η αποστολή και άλλων γερμανικών αεροπλάνων εις την Ιταλίαν, όπως αυξηθή η δράσις εις το Στενόν της Σικελίας.
 
ΔΩΡΕΑ: Η κοινοπραξία συνεταιρικών οργανώσεων σουλτανίνας, επί τη ευκαιρία του εορτασμού της ονομαστικής εορτής του Αρχηγού της Κυβερνήσεως, απεφάσισεν όπως προσφέρη ως δώρον εις τον στρατόν, εκ μέρους των σουλτανοπαραγωγών της χώρας, 50.000 οκάδας σουλτανίνας, ανεξαρτήτως της εις χρήμα δωρεάς αυτών.