ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 26-1-1941

ΝΤΕΡΝΑ: […] τα αγγλικά στρατεύματα εισήλθον εις την Ντέρνα, άλλον λιμένα της Κυρηναϊκής, κείμενον εις απόστασιν 100 χιλιομέτρων από του Τομπρούκ. Προηγούμενον τηλεγράφημα του ανταποκριτού του Ηνωμένου αμερικανικού Τύπου, μετέδιδεν ότι εξ αναγνωρίσεων γενομένων υπό των αγγλικών αεροπλάνων διεπιστώθη ότι η Ντέρνα είχεν εγκαταλειφθή υπό του ιταλικού στρατού. Το Ρώυτερ πληροφορείται εκ Καΐρου ότι 48 ώρας μετά την κατάληψιν του Τομπρούκ, αι αγγλικαί δυνάμεις προήλασαν περί τα 100 μίλλια προς δυσμάς και την εσπέραν της χθες Παρασκευής, τα προκεχωρημένα στοιχεία των βρεταννικών δυνάμεων ευρίσκοντο εις επαφήν με τον εχθρόν εις απόστασιν 3 μιλλίων ανατολικώς της Ντέρνα. Εις το σημείον αυτό εχθρική φάλαγξ μεσαίων τανκς ενεπλάκη εις αγώνα και διεσκορπίσθη. Δύο εκ των εχθρικών τανκς εκυριεύθησαν και 4 άλλα κατεστράφησαν.
 
ΜΕΓΑΦΩΝΑ: Τα αυστραλιανά στρατεύματα τα οποία δρουν εις τα διάφορα μέτωπα πρόκειται να εφοδιασθούν και με μεγάφωνα τα οποία θα χρησιμοποιούνται διά την μετάδοσιν των διαταγών.
 
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ: Πολλά καταστήματα ανήκοντα ιδία εις τους Εβραίους και ξένους ελεηλατήθησαν. Και κατεστράφησαν. Μεγάλη ομάς λεγεωναρίων απεπειράθη να εισέλθη εις εβραϊκήν σχολήν αλλ’ απεκρούσθη. Δύο συναγωγαί 
επυρπολήθησαν.