ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 27-1-1941

ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΔΙΟ: «Ηλθον ενταύθα [Αγγλία] όπως επισκοπήσω την κατάστασιν και επιδώσω επιστολήν του κ. Ρούζβελτ προς τον κ. Τσώρτσιλ. Δεν πρόκειται να προβώ εις καμμίαν δήλωσιν και δεν έχω προδιαγράψει κανέν σχέδιον, ελπίζω όμως να συναντήσω ενταύθα ολίγους καλούς ανθρώπους και να κάμω κάτι καλόν». Ο κ. Ουίλκι [φωτ.] εδήλωσεν κατόπιν εις τον αντιπρόσωπον του Ρώυτερ ότι θα μελετήση τας συνθήκας της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής της Αγγλίας.
 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ: Μας γράφει αναγνώστης της «Καθημερινής», ιατρός: «Εις ένα διάμεσον σταθμόν του τραμ της οδού Ιπποκράτους ανήλθεν εις οπλίτης έχων τον βραχίονα με επίδεσμον και ανηρτημένον εκ του αυχένος, ως συνήθως γίνεται εις κατάγματα ή τραύματα του βραχίονος. Εις κάθε παλίρροιαν ή αμπώτιδα των επιβατών εις τας στάσεις ένα βαθύ και υπόκωφο “ωχ” ανεδίδετο από το στήθος του τραυματίου. Δεν είναι άραγε δυνατόν να ορισθούν δύο ή τρεις θέσεις ειδικώς διά τους τραυματίας οπλίτας; Κατά τον Παγκόσμιον πόλεμον του 1914-18 και μετ’ αυτόν εις την Γαλλίαν όπου διέμενον υπήρχον ειδικά καθίσματα διά τους τραυματίας του πολέμου και ειδική σημείωσις υπεμίμνησκε τούτο εις τους λοιπούς επιβάτας […]».