ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 31-1-1941

ΚΗΔΕΙΑ ΜΕΤΑΞΑ: Σήμερον και ώραν 3.30΄ μ.μ. θα γίνη η κηδεία του αειμνήστου Πρωθυπουργού Ιωάννου Μεταξά εκ του ιερού ναού της Μητροπόλεως. […] Κατόπιν διαταγής του υπουργού των Εσωτερικών θα τηρηθή δημόσιον πένθος επί οκταήμερον. Τα δημόσια, δημοτικά και κοινοτικά γραφεία θα έχουν ανηρτημένας μεσιστίους σημαίας, μέχρι της πρωΐας της μεταπροσεχούς Παρασκευής. Οι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι μέχρι της αυτής ημέρας θα φέρουν μέλανα λαιμοδέτην. […] Κατά την διάρκειαν του οκταημέρου πένθους θα είναι μεσίστιοι αι σημαίαι, οι σκοποί θα φέρουν τα όπλα υπό μάλης, εξαιρέσει των εν τω μετώπω και προκαλύψει τμημάτων, και οι αξιωματικοί το κεκανονισμένον μελανόν περιβραχιόνιον. Στέφανοι δεν θέλουν κατατεθή παρ’ ουδενός, αντί δε στεφάνου, δύναται να κατατεθή ποσόν τι υπέρ του εθνικού αγώνος. Χθες χιλιάδες κόσμου πάσης τάξεως και ηλικίας προσήλθον εις τον Μητροπολιτικόν Ναόν και προσεκύνησαν την σορόν του αειμνήστου Πρωθυπουργού. Το λαϊκόν προσκύνημα ήρχισεν από της 9ης πρωινής και συνεχίσθη μέχρι της 9ης νυκτερινής. Το πλήθος εν καταφανεί συγκινήσει διήρχετο προ της σορού και εσταυροκοπείτο με κατάνυξιν [φωτ. Μουσείο Μπενάκη].
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: [Χίτλερ] «Οστις δήποτε θέλει να βοηθήση την Μεγάλην Βρεταννίαν, οφείλει να γνωρίζη ότι παν πλοίον το οποίον θα έρχεται πλησίον των τορπιλλοβλητικών μας σωλήνων θα τορπιλλίζεται. Εάν τα αμερικανικά κράτη αποπειραθούν να επέμβουν εις την ευρωπαϊκήν σύρραξιν, οι σκοποί μας θα μεταβληθούν αμέσως. Η Ευρώπη θα αντισταθή εις μίαν τοιαύτην απόπειραν.
 
ΕΙΣΒΟΛΗ: Ο στρατιωτικός συνεργάτης των «Τάιμς» ανασκοπών την κατάστασιν, γράφει ότι, κατά την γνώμην επισήμων κύκλων του Λονδίνου, η Γερμανία θα καταβάλη ύστατην προσπάθειαν διά να επιτύχη εντός του τρέχοντος έτους αποφασιστικήν λύσιν [με εισβολή στην Αγγλία].