ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 2-2-1941

80 χρoνια πριν… 2-2-1941

ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΗ: Η απάντησις του κ. Χίτλερ εις τον Πεταίν [φωτ.] είναι απειλητική. […] επαναλαμβάνει την αξίωσιν περί «ενεργού συνεργασίας» με την Γερμανίαν, περί «μεταβολών εις την Γαλλικήν κυβέρνησιν» και «περί επαναφοράς εις αυτήν πολιτικών, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να συνεργασθούν μετά της Γερμανίας». Εξ άλλου, η επιστολή κάμνει μνείαν της εν τη Μεσογείω στρατηγικής καταστάσεως και ομιλεί περί της ανάγκης όπως η Γαλλία συνεργασθή εις την περιοχήν αυτήν. Η τελευταία αξίωσις των Γερμανών αφορά την Μπιζέρταν, ήτις αποτελεί γαλλικήν ναυτικήν βάσιν εν Τυνησία, μολονότι ο ζωτικής σημασίας λιμήν ούτος δεν καθορίζεται ρητώς εν τη επιστολή.
 
ΚΑΤΟΡΘΩΜΑ: Το υποβρύχιον «Παπανικολής» κατεβύθισε παρά το Πρίντιζι εχθρικόν μεταγωγικόν έμφορτον, εκτοπίσματος 10.000 περίπου τόννων. Ο νέος ούτος άθλος του υποβρυχίου μας είναι αντάξιος των πρώτων αυτού κατορθωμάτων και της τιμήν δι’ ης περιεβλήθησαν παρά της Α.Μ. του Βασιλέως ότε ο κυβερνήτης του αντιπλοίαρχος Μ. Ιατρίδης, οι αξιωματικοί και το πλήρωμά του.
 
ΑΝΑΚΩΧΗ: […] η ανακωχή μεταξύ Τάυλαντ και Ινδοκίνας υπεγράφη χθες την πρωίαν. Η προθεσμία διά την αποχώρησιν των στρατευμάτων αμφοτέρων κατά 10 χιλιόμετρα λήγει την πρωίαν της Τρίτης.