ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 5-2-1941

80 χρoνια πριν… 5-2-1941

ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ: Ο Ναύαρχος Νταρλάν [φωτ.] επέστρεψε εις Βισσύ εκ Παρισίων όπου διεξήγαγε συνομιλίας μετά του Λαβάλ. Ο υπουργός των Ναυτικών άμα τη αφίξει του εγένετο δεκτός υπό του Στρατάρχου Πεταίν προς τον οποίον ανέφερε τα των εν Παρισίοις συνομιλιών του. [..] Η σύσκεψις διήρκεσεν επί μίαν και ημίσειαν ώραν. […] Το γεγονός ότι αντί του υπουργού των Εξωτερικών κ. Φλαντέν εστάλη εις Παρισίους ο Ναύαρχος Νταρλάν αποδεικνύει ότι το ζήτημα του γαλλικού στόλου και των γαλλικών ναυτικών βάσεων απετέλεσε το κύριον θέμα των συνομιλιών. […] O Ναύαρχος Νταρλάν εδήλωσε ότι ο γαλλικός στόλος θα υπερασπίση εαυτόν αλλά και την γαλλικήν Αυτοκρατορίαν από πάσης απειλής οποθενδήποτε προερχομένης.
 
ΕΠΑΙΝΟΙ: Ο αγγλικός, ο αμερικανικός και ο τουρκικός τύπος συνέχισαν και χθες τα ενθουσιώδη σχόλιά των διά τας νέας ελληνικάς νίκας και τους επαίνους τους διά τους στρατιώτας μας.
 
ΒΟΗΘΕΙΑ: Αποστέλλονται υπό του αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού και της επιτροπής εράνου 5 κινητά χειρουργεία, 3 νοσοκομεία εκστρατείας και 15 κινητοί απολυμαντικοί κλίβανοι αξίας 345.000 δολλαρίων. Επίσης απεστάλησαν αντιτετανικοί και αντιγαγγραινικοί ορροί, θα αποσταλή δε και κινίνη.